Cao mbo

Laatst gewijzigd: 03-05-2022

De werkafspraken tussen scholen en hun werknemers zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst mbo. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de hoogte van het salaris, arbeidsduur en vakantie- en verlofdagen. Arbeidsvoorwaarden is voor werkgevers en werknemers een belangrijk thema en zij gaan hierover, via de sociale partners, veelvuldig met elkaar in gesprek. De MBO Raad is één van de cao-partijen.

Studenten van ROC Friese Poort

Cao mbo 2021-2022

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal uit nieuwe wetgeving voortvloeiende technische aanpassingen, zijn lopende procesafspraken nader uitgewerkt en nieuwe procesafspraken overeengekomen. De nieuwe cao bevat geen afspraken over een structurele loonsverhoging. Het gesprek hierover kan pas in het voorjaar plaatsvinden, aangezien dan helder is welke arbeidsvoorwaardenruimte er voor het komend jaar beschikbaar is. Wel wordt de eerder gemaakte afspraak over de verhoging van het minimumuurloon doorgevoerd. 

Servicepunt voor leden MBO Raad

De bij de MBO Raad aangesloten leden kunnen voor meer informatie over de cao mbo contact opnemen met het servicepunt CAO. Werknemers van een mbo-school kunnen terecht bij hun werkgever dan wel één van de vakbonden.

Judy Boere

Beleidsadviseur

Ylva Piqué

Juridisch adviseur helpdesk/servicepunt CAO