Loopbaan en burgerschap

Laatst gewijzigd: 26-02-2019

Onderwijs op het mbo betekent meer dan studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het mbo kent een drievoudige kwalificering en leidt studenten op voor (1) een beroep, (2) een vervolgopleiding en (3) tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom gelden voor iedereen die een mbo-diploma wil halen naast beroepskwalificatie-eisen ook algemene eisen: Nederlands, rekenen, Engels (voor mbo 4) en loopbaan en burgerschap.

Studenten op het ROC Rivor
Afbeelding van ROC Rivor

Loopbaanoriëntatie

Met loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (lob) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven.  Voor het onderdeel loopbaanoriëntatie leren studenten tijdens diverse activiteiten en door middel van begeleiding te reflecteren op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes binnen hun studie (bijvoorbeeld voor een bepaalde stage)  en keuzes na hun studie bijvoorbeeld voor doorstroom naar een vervolgopleiding of voor een bepaald beroep. Ook ontwikkelen ze competenties voor een leven lang leren. Studenten weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.

Burgerschap

Het onderdeel burgerschap bereidt de mbo studenten voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in hun beroep. De vaardigheden, houding en kennis die daarbij horen zijn beschreven in vier burgerschapsdimensies: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de maatschappelijk-sociale dimensie en de dimensie vitaal burgerschap. In september 2017 september ondertekenden de minister van OCW en de MBO Raad de burgerschapsagenda mbo (2017-2021). De agenda is een initiatief van het ministerie en de scholen zelf, en heeft als doel het burgerschapsonderwijs in het mbo naar een hoger plan te brengen.

Expertisepunt LOB

Per 1 juli 2017 kunnen scholen terecht bij het Expertisepunt LOB van de MBO Raad en VO-raad met vragen over de implementatie van lob, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-ho). Het expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Alle informatie, handreikingen en scans zijn hier beschikbaar. Het expertisepunt is er voor alle vo-scholen (vmbo, havo en vwo) en voor alle mbo-scholen.

Kennispunt MBO burgerschap

Het Kennispunt MBO burgerschap ondersteunt scholen bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs en is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende activiteiten uit de Burgerschapsagenda mbo. Het Kennispunt mbo burgerschap deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming met docenten en scholen. Dit gebeurt onder andere in een klankbordgroep, op regionale netwerkbijeenkomsten en op een jaarlijkse studiedag. Uiteraard wordt er ingespeeld op de diversiteit van de mbo scholen. Organisaties die met mbo-scholen samenwerken krijgen in het kennispunt een podium.

Inspanningsverplichting

Voor loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. De mbo-school legt op basis van het loopbaan- en burgerschapsdocument een inspanning voor de student vast in de onderwijs- en examenregeling. Hier moet de student aan voldoen om het mbo-diploma te behalen. De examencommissie beoordeelt of de student aan de gestelde criteria heeft voldaan.

Loopbaan en burgerschap moet dus zowel in het onderwijsprogramma als in de examenregeling aan de orde komen. De eisen hoeven echter niet de vorm van een examen te hebben. Ook kan een mbo-school voor verschillende doelgroepen verschillende inspanningsverplichtingen formuleren.

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Hoofd Externe Projecten / beleidsadviseur burgerschap / projectleider Kennispunt MBO Burgerschap
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673