Loopbaan en burgerschap

Laatst gewijzigd: 22-01-2018

Onderwijs op het mbo betekent meer dan studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het mbo kent een drievoudige kwalificering en leidt studenten op voor (1) een beroep, (2) een vervolgopleiding en (3) tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarom gelden voor iedereen die een mbo-diploma wil halen naast beroepskwalificatie-eisen ook algemene eisen: Nederlands, rekenen, Engels (voor mbo 4) en loopbaan en burgerschap.

Studenten op het ROC Rivor
Afbeelding van ROC Rivor

Loopbaanoriëntatie

Met Loopbaanoriëntatie- en –begeleiding (LOB) krijgen studenten meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven.  Voor het onderdeel loopbaanoriëntatie leren studenten tijdens diverse activiteiten en door middel van begeleiding te reflecteren op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen bij het maken van keuzes binnen hun studie (bijvoorbeeld voor een bepaalde stage)  en keuzes na hun studie bijvoorbeeld voor doorstroom naar een vervolgopleiding of voor een bepaald beroep. Ook ontwikkelen ze competenties voor een leven lang leren. Studenten weten dankzij loopbaanoriëntatie en -begeleiding beter waar ze goed in zijn en wat bij hen past: daardoor hebben zij meer kans op een succesvolle loopbaan.

Burgerschap

Het onderdeel burgerschap bereidt de mbo studenten voor op volwaardige deelname aan de maatschappij en goed kunnen functioneren in hun beroep. De vaardigheden, houding en kennis die daarbij horen zijn beschreven in vier burgerschapsdimensies: de politiek-juridische dimensie, de economische dimensie, de maatschappelijk-sociale dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.

Servicepunt LOB mbo

Sinds januari 2016  kunnen scholen terecht bij het Servicepunt LOB mbo met vragen over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan vragen over wat scholen kunnen doen met de resultaten van LOB-activiteiten en op hoe LOB verder kan worden verankerd binnen het onderwijs.

Netwerk Burgerschap

In het Netwerk burgerschap mbo zetten scholen en docenten zich in om onderling kennis en ervaring op het gebied van burgerschapsvorming uit te wisselen. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en studiedagen. Organisaties die samenwerken met mbo scholen krijgen in het netwerk een podium. Vanaf januari 2016 wordt het Netwerk burgerschap mbo verder ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad met financiering van OCW. Via het netwerk werkt de MBO Raad - samen met het ministerie - samen aan de ontwikkeling van een burgerschapsagenda.

Inspanningsverplichting

Voor loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. De mbo-school legt op basis van het loopbaan- en burgerschapsdocument een inspanning voor de student vast in de onderwijs- en examenregeling. Hier moet de student aan voldoen om het mbo-diploma te behalen. De examencommissie beoordeelt of de student aan de gestelde criteria heeft voldaan.

Loopbaan en Burgerschap moet dus zowel in het onderwijsprogramma als in de examenregeling aan de orde komen. De eisen hoeven echter niet de vorm van een examen te hebben. Ook kan een mbo-school voor verschillende doelgroepen verschillende inspanningsverplichtingen formuleren.

Afbeelding van Jan Faber

Jan Faber

Projectleider Netwerk burgerschap mbo
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673