Goed werkgeverschap

Laatst gewijzigd: 29-03-2021

Mbo-scholen als goede werkgevers, nu en in de toekomst. Dat is één van de speerpunten uit het Bestuursakkoord 2018-2022. De komende jaren ontwikkelen zij zich tot wendbare organisaties, die in staat zijn om (een nieuwe generatie) docenten, instructeurs en andere werknemers aan zich te blijven binden. Om dat te realiseren behartigt de MBO Raad de belangen van de mbo-scholen in  verschillende gremia en ondersteunt het mbo-scholen op verschillende terreinen die goed werkgeverschap raken. 

Banenafspraak

De Banenafspraak is een afspraak tussen sociale partners en kabinet om in totaal 125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, behorend tot een gedefinieerde doelgroep. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Sinds de invoering van deze wet wordt er tussen de overheids- en onderwijssectoren en de marktsector veel kennis gedeeld. Ook is de wet- en regelgeving rond de banenafspraak vaak in beweging. De meest recente informatie over de Banenafspraak en goede voorbeelden zijn te vinden op de website van ‘op naar de 25000 banen’.  

De MBO Raad beheert een netwerk van projectleiders van mbo-scholen. Binnen dit netwerk wordt relevante informatie en nieuws gedeeld en periodiek worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen.  

Zelfstandige publieke werkgevers

De MBO Raad is één van de tien organisaties die zijn verenigd in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Deze stichting behartigt de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, universitair medische centra, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze sectoren hebben allen een maatschappelijke taak, worden gefinancierd door de overheid, zijn verplicht deel te nemen aan de ABP-pensioenregeling en voeren een autonoom werkgeverschap. Door nauwe samenwerking verwachten de sectoren hun werkgeversrol in algemene zin te versterken en gezamenlijk actief invloed uit te kunnen oefenen aan landelijke overlegtafels op thema’s als: arbeidsmarktbeleid, banenafspraak, diversiteit en pensioen.

Judy Boere

Beleidsadviseur