Sectoren (bedrijfstakgroepen)

Laatst gewijzigd: 05-04-2019

Mbo-opleidingen bieden hun studenten de benodigde kennis en vaardigheden voor een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Een optimale aansluiting van onderwijs op het werkveld en het vervolgonderwijs is daarbij van groot belang. Sectoren (bedrijfstakgroepen btg’s) dragen hieraan bij door de sectorale belangen van de opleidingen binnen onderwijsclusters te behartigen. Dit gebeurt via kennisdeling en projecten die de samenhang tussen mbo, het werkveld en het voorbereidend- en vervolgonderwijs te bevorderen. 

Kerntaken sectoren (bedrijfstakgroepen btg's)

Alle bedrijfstakgroepen hebben een aantal kerntaken en doelstellingen. In het kort zijn dat:

  • Sectorale belangenbehartiging van het onderwijs richting onder andere overheid, bedrijfsleven, SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en andere onderwijssectoren door het positioneren van de betreffende onderwijsclusters, bepalen van standpunten en het creëren van draagvlak;
  • Faciliteren van kennisdeling en delen van kennis met als doel sterk onderwijs voor de beroepen van morgen;
  • Uitvoeren van projecten gericht op verdere (kwaliteits)verbetering van het sectorale beroepsonderwijs.

Een bedrijfstakgroep is een sectorale belangenbehartiger, facilitator, organisator én helpdesk voor de leden van de eigen sector met zijn onderwijsclusters. 

Organisatie btg’s

Het college van bestuur van iedere mbo-school benoemt per btg een vertegenwoordiger. Deze instellingsvertegenwoordiger praat mee en/of stemt in de bedrijfstakgroep over allerlei onderwerpen die deze btg betreffen. Binnen een bedrijfstakgroep is een onderverdeling gemaakt in één of meerdere onderwijsclusters, gegroepeerd rondom een cluster van verwante opleidingen (crebo’s).