Doorstroom vmbo-mbo

Laatst gewijzigd: 28-03-2023

Er is sprake van een soepele doorstroom binnen het onderwijs wanneer studenten een opleiding volgen die qua niveau en interessegebied bij hen past. Een goede aansluiting kan bepalend zijn voor het succes van de opleiding van de student en helpt schooluitval voorkomen. Daarom krijgt de samenwerking tussen vmbo en mbo veel aandacht van de MBO Raad. Het vmbo heeft een oriënterende functie op de arbeidsmarkt, terwijl het mbo studenten kwalificeert voor de arbeidsmarkt.

Nieuwe profielen

Het vmbo startte in schooljaar 2016-2017 met een nieuwe opzet. Vanaf dan kiezen leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg één profiel dat zij aanvullen met beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit 10 profielen en stellen zelf een verdiepend, verbredend of profieloverstijgend programma samen. Docenten van het vmbo en mbo hebben, in samenwerking met brancheorganisaties, de nieuwe profielen samengesteld.  

Voor de doorstroom in het onderwijs is een goede afstemming tussen het vmbo en mbo van groot belang. Een leerling die in de nieuwe opzet vooral verbredende vakken heeft gevolgd, beschikt niet altijd over dezelfde kennis en vaardigheden als een leerling die heeft gekozen verdiepend programma. Scholen uit het mbo en vo gaan daarom in de regio meer samenwerken. Ook het bedrijfsleven wordt betrokken om te zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook in dit geval vindt de beroepsoriëntatie plaats in het vmbo en de beroepskwalificatie in het mbo.  

Samenwerking

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekort en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is het antwoord. De MBO Raad en VO-raad hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Er wordt onder andere wettelijk geregeld dat jongeren in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid krijgen geboden om entreeopleidingen en mbo 2-opleidingen binnen het vmbo af te ronden. Dit gebeurt alleen wanneer dat het beste past bij de behoefte van leerlingen. Het is aan scholen in de regio om te bepalen voor welke groepen deze route de beste uitkomst is. Het mbo draagt bij deze routes de verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering.

Rico Vervoorn

Rico Vervoorn

Beleidsadviseur
Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur

Animatie: profielen in het vmbo