Examineren en diplomeren

Laatst gewijzigd: 26-03-2020

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Mbo-scholen investeren daarom veel in de kwaliteit van examinering bijvoorbeeld door scholing van medewerkers, verbetering van exameninstrumenten, evaluaties en controles van het examenproces.

Examenagenda mbo 2015-2020

Een diploma geeft mbo-studenten een vliegende start op de arbeidsmarkt en wordt door bedrijven en andere organisaties hoog gewaardeerd. Om dit vast te houden moet de kwaliteit van de examinering boven elke twijfel verheven zijn. Mbo-scholen, verenigd in de MBO Raad, en de NRTO, hebben daarom met het ministerie van OCW de Examenagenda mbo 2015-2020 opgesteld. In deze agenda staan afspraken over:

  • de verbetering van exameninstrumenten;
  • de versterking van de kwaliteitsborging van examenprocessen door examencommissies;
  • een investering in de professionaliteit van betrokkenen bij examinering.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de afspraken ligt bij de scholen: zij zorgen ervoor dat de examens aan de gestelde eisen voldoen en de kwaliteit van de processen door de examencommissies goed is geborgd. Bij de Inspectie van het Onderwijs ligt de taak toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de examens van mbo-scholen. Dit doet zij momenteel op basis van het Toezichtkader bve 2017.

In juli 2018 hebben mbo-scholen een vervolg gegeven aan de Examenagenda. Afspraken over valide exameninstrumenten dragen bij aan een verdere verankering van de drie routes voor valide exameninstrumenten in het mbo. Dit houdt onder andere in dat vanaf 1 augustus 2018 publiek bekostigde mbo-scholen en de leden van de NRTO alleen exameninstrumenten inzetten die volgens een van deze routes tot stand zijn gekomen.

Roadmap examineren: vertrouwen in de kwaliteit van examineren. Klik op de afbeelding voor de volledige versie.

Examinering op hoofdlijnen

Wat er van mbo-studenten aan het eind van hun opleiding wordt verwacht aan kennis, vaardigheden en beroepshouding om hun diploma te behalen, staat beschreven in de kwalificatiedossiers. Mbo-scholen richten op basis hiervan hun examens in. De precieze examenvorm verschilt per school en opleiding. Na succesvolle afronding van de mbo-opleiding ontvangen studenten een diploma.

De Procesarchitectuur examinering mbo geeft schematisch weer hoe het examineringsproces is ingericht. Alle stappen die een mbo-school neemt om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. In de procesarchitectuur zijn diverse aanbevelingen te vinden die mbo-scholen kunnen gebruiken om de eigen processen in te richten.

Diploma en mbo-certificaten

Aan diploma’s en mbo-certificaten gelden verschillende voorwaarden. Door eisen te stellen aan het papier en de vormgeving van het diploma, kan namelijk fraude voorkomen worden. Mbo-scholen moeten alle diploma’s en mbo-certificaten vormgeven volgens het in de regeling model diploma mbo vastgestelde modellen.

Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, gefinancierd met subsidie van het ministerie voor OCW, ontsluit alle informatie over de herziene kwalificatiestructuur, examinering, onderwijs op maat en nieuwe wetgeving zoals toelatingsrecht. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen over de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering, praktische oplossingen en de kwaliteitsborging. 

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur