Professionalisering

Laatst gewijzigd: 13-07-2020

Hoe zorgen mbo-scholen ervoor dat de onderwijskwaliteit goed blijft? Professionele ontwikkeling is hierbij cruciaal. Een docent staat daarbij niet alleen. Onderwijsteams dragen binnen de scholen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteit van het onderwijs. Dankzij succesvolle professionele ontwikkeling van het personeel kunnen scholen zich volledig richten op hun belangrijkste taak, namelijk goed onderwijs geven.

De MBO Raad heeft op 1 juli 2016 een lerarenagenda gepubliceerd. De agenda beschrijft op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling faciliteert en ondersteunt. Vijf ambities staan centraal:

  1. versterken zij-instroom in samenwerking met bedrijfsleven en lerarenopleidingen;
  2. nauwere betrokkenheid van het mbo bij de tweedegraads lerarenopleidingen;
  3. investeren in begeleiding startende docenten tot bekwame mbo-professionals;
  4. versterking positie instructeurs in onderwijsteams;
  5. voortzetten van continue professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Mbo-scholen hebben afspraken gemaakt over hoe zij professionalisering willen vormgeven. In 2009 is de professionele autonomie en verantwoordelijkheid van de onderwijsgevende in het mbo verankerd en erkend in het Professioneel Statuut dat de MBO Raad en de vakbonden hebben gesloten. Mbo-scholen sloten in 2011 met de staatssecretaris van OCW een bestuursakkoord met afspraken over professionalisering. Ook brachten in 2013 de bewindslieden van het ministerie van OCW een agenda uit waarin één van de ambities om de opleidingen voor docenten in het mbo kwalitatief te verbeteren. In 2013 werd het Nationaal Onderwijsakkoord gesloten tussen het ministerie van OCW en de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs (waaronder de MBO Raad), waarin verschillende bestuurlijke afspraken werden gemaakt over de professionalisering van het onderwijspersoneel. Per 1 augustus 2017 treedt de nieuwe Wet op het lerarenregister en registervoorportaal in werking dat regelt dat alle docenten werken aan het onderhoud van hun bekwaamheid en dit vastleggen in het wettelijk verplichte lerarenregister. Het lerarenregister kent een invoeringstermijn van in totaal tien jaar.

Onderzoeken en publicaties

De MBO Raad heeft verschillende publicaties uitgebracht met praktische en inspirerende voorbeelden over professionaliseren van onderwijspersoneel. Denk hierbij aan de bundel ‘Lees, herken en ontdek!’ en aan de magazines ‘Sterk’, ‘Vast’ en ‘Breed’. Daarnaast heeft de MBO Raad in de periode 2012 tot en met 2017 concrete producten voor zijn leden tot stand gebracht. De website Startwijzermbo.nl, het servicedocument en de folder ‘Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo’ en de publicatie ‘Bouwstenen voor een actieplan tekorten techniekdocenten’ zijn hier voorbeelden van.

Een compleet overzicht van alle uitgebrachte publicaties is te vinden bij Relevante publicaties.

Netwerk en bijeenkomsten

De MBO Raad organiseert diverse bijeenkomsten over professionalisering. Tijdens deze bijeenkomsten staat kennisdeling en –ontwikkeling gericht op versterking van de hr-functie van scholen centraal. Een actueel overzicht van de bijeenkomsten staat bij Gerelateerde bijeenkomsten. Verslagen van bijeenkomsten worden gepubliceerd onder Gerelateerd nieuws en via de algemene nieuwsbrief van de MBO Raad.

Eefje Boef

Beleidsadviseur

Judy Boere

Beleidsadviseur