Professionalisering

Laatst gewijzigd: 17-08-2017

Hoe zorgen mbo-scholen ervoor dat de onderwijskwaliteit goed blijft? Professionele ontwikkeling is hierbij cruciaal. Een docent staat daarbij niet alleen. Onderwijsteams dragen binnen de scholen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteit van het onderwijs. Dankzij succesvolle professionele ontwikkeling van het personeel kunnen scholen zich volledig richten op hun belangrijkste taak, namelijk goed onderwijs geven.

De MBO Raad heeft op 1 juli 2016 een lerarenagenda gepubliceerd. De agenda beschrijft op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling zal faciliteren en ondersteunen. Er staan vijf ambities genoemd:

  1. Versterken zijinstroom in samenwerking met bedrijfsleven en lerarenopleidingen;
  2. Nauwere betrokkenheid van het mbo bij de tweedegraads lerarenopleidingen;
  3. Investeren in begeleiding startende docenten tot bekwame mbo-professionals;
  4. Versterking positie instructeurs in onderwijsteams;
  5. Voortzetten van continue professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Mbo-scholen hebben al veel afspraken gemaakt over hoe zij professionalisering willen vormgeven. In 2009 is de professionele autonomie en verantwoordelijkheid van de onderwijsgevende in het mbo verankerd en erkend in het Professioneel Statuut dat de MBO Raad en de vakbonden hebben gesloten. Mbo-scholen sloten in 2011 met de staatssecretaris van OCW een bestuursakkoord met afspraken over professionalisering. Daarnaast brachten in 2013 de bewindslieden van het ministerie van OCW een agenda uit waarin één van de ambities om de opleidingen voor docenten in het mbo kwalitatief te verbeteren. Daarnaast is een verplicht lerarenregister in ontwikkeling, waarvan de beoogde invoeringsdatum op 1 augustus 2017 zal zijn.

Publicatie ‘Lees, herken en ontdek. Professionalisering in het mbo’

Afgelopen jaar leidde een rondgang langs mbo-scholen tot de publicatie van de bundel ‘Lees, herken en ontdek! Professionalisering in het mbo’. Van tweeëntwintig scholen door het hele land vertellen medewerkers over initiatieven en de opbrengen van het professionaliseringsbeleid van de afgelopen jaren.

Kwalificatiedossier Docent mbo

Het ‘Kwalificatiedossier Docent mbo’ beschrijft de taken van de docent in het mbo. Welke kennis en vaardigheden heeft de mbo-docent nodig om deze taken uit te voeren? Daar geeft dit document antwoord op. Het kwalificatiedossier is opgesteld in samenwerking met onder meer docenten, managers, bestuurders en medewerkers van lerarenopleidingen.

Andere (deel)projecten

De MBO Raad geeft vorm aan een aantal andere (deel)projecten die bijdragen aan professionele ontwikkeling, ook op regionaal niveau:

  • Organiseren van bijeenkomsten voor hr-professionals over de professionalisering van docenten en leidinggevenden van onderwijsteams;
  • Uitvoeren van onderzoeken en ontwikkelen van tools als ondersteuning van het professionaliseringsproces op scholen. Het kan bijvoorbeeld gaan over mogelijke tekorten in (startende) docenten techniek.
Afbeelding van Nathan Soomer

Nathan Soomer

Beleidsadviseur Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB)
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Perswoordvoerder
06 - 50 27 26 73
Voor alle persvragen kunt u contact opnemen met Marije.