Professionalisering

Laatst gewijzigd: 01-09-2023

Hoe zorgen mbo-scholen ervoor dat de onderwijskwaliteit goed blijft? Professionele ontwikkeling is hierbij cruciaal. Een docent staat daarbij niet alleen. Onderwijsteams dragen binnen de scholen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteit van het onderwijs. Dankzij succesvolle professionele ontwikkeling van het personeel kunnen scholen zich volledig richten op hun belangrijkste taak, namelijk goed onderwijs geven.

De MBO Raad heeft op 1 juli 2016 een lerarenagenda gepubliceerd. De agenda beschrijft op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling faciliteert en ondersteunt. Vijf ambities staan centraal:

  1. versterken zij-instroom in samenwerking met bedrijfsleven en lerarenopleidingen;
  2. nauwere betrokkenheid van het mbo bij de tweedegraads lerarenopleidingen;
  3. investeren in begeleiding startende docenten tot bekwame mbo-professionals;
  4. versterking positie instructeurs in onderwijsteams;
  5. voortzetten van continue professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden.

Mbo-scholen hebben afspraken gemaakt over hoe zij professionalisering willen vormgeven. In 2009 is de professionele autonomie en verantwoordelijkheid van de onderwijsgevende in het mbo verankerd en erkend in het Professioneel Statuut dat de MBO Raad en de vakbonden hebben gesloten. Daarnaast hebben de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en ADEF de gezamenlijke agenda ‘Meer samen’ ontwikkeld. Aan de hand van deze agenda werken we werken samen om te komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel in het mbo.

Onderzoeken en publicaties

De MBO Raad heeft verschillende publicaties uitgebracht met praktische en inspirerende voorbeelden over professionaliseren van onderwijspersoneel. Denk hierbij aan de bundel ‘Lees, herken en ontdek!’ en aan de magazines ‘Sterk’, ‘Vast’ en ‘Breed’. Daarnaast heeft de MBO Raad in de periode 2012 tot en met 2017 concrete producten voor zijn leden tot stand gebracht. De website Startwijzermbo.nl, het servicedocument en de folder ‘Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo’ en de publicatie ‘Bouwstenen voor een actieplan tekorten techniekdocenten’ zijn hier voorbeelden van.

Een compleet overzicht van alle uitgebrachte publicaties is te vinden bij Relevante publicaties.

Netwerk en bijeenkomsten

De MBO Raad organiseert diverse bijeenkomsten over professionalisering. Tijdens deze bijeenkomsten staat kennisdeling en –ontwikkeling gericht op versterking van de hr-functie van scholen centraal. 

Eefje Boef

Beleidsadviseur

Werken in een onderwijsteam - Summa College team Automotive