Studentzaken

Laatst gewijzigd: 09-03-2023

In het mbo studeren jaarlijks zo’n 500.000 studenten. Die studenten tekenen een onderwijsovereenkomst met de school, kunnen meedoen aan medezeggenschap, en ontvangen studiefinanciering. In de wet worden verschillende rechten en plichten van de student geregeld. Dat heeft ook gevolgen voor de scholen en de MBO Raad. Daarom maakt de MBO Raad afspraken rondom verschillende thema’s met het ministerie van OCW en de belangenorganisatie Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

groep studenten converseert aan tafel

Medezeggenschap  

In de wet is vastgelegd dat elke school beschikt over een studentenraad. Deze studentenraad heeft adviesrecht op bepaald schoolbeleid, maar ook instemmingsrecht. Het college van bestuur zorgt dat er een medezeggenschap is, faciliteert het en legt afspraken vast in een medezeggenschapsstatuut. Over de facilitering van de studentenraad hebben JOB en de MBO Raad in 2021 een gezamenlijk servicedocument opgesteld.

Onderwijsovereenkomst

Bij de start van een opleiding wordt tussen de student en de school een onderwijsovereenkomst gesloten. Deze onderwijsovereenkomst wordt schriftelijk gesloten voor de duur van de opleiding of een deel hiervan. In deze overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd. Voor de onderwijsovereenkomst bestaat een servicedocument dat is afgestemd met JOB en het ministerie van OCW. Op dit moment ligt er een wet voor die voorziet in de afschaffing van de papieren onderwijsovereenkomst. De rechten en plichten worden op den duur vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling en het studentstatuut.

Studiefinanciering en mbo-studentfonds

Alle studenten in het mbo hebben recht op onderdelen van studiefinanciering. Voor studenten boven de 18 geldt dat zij recht hebben op een basisbeurs, een studentenreisproduct (ov-chipkaart) en eventueel een aanvullende beurs afhankelijk van het inkomen van de ouders. Studenten onder de 18 jaar hebben alleen recht op een studentenreisproduct. Voor studenten die zich in de medezeggenschap of op een andere manier maatschappelijk inzetten, bestaat het mbo-studentenfonds. Elke school heeft hier een regeling voor getroffen. Dit fonds is ook beschikbaar voor minderjarige studenten die kunnen aantonen te weinig financiële middelen te hebben om leermiddelen aan te schaffen. 

 

Bas Litjens

Beleidsadviseur