Publicaties

Pamflet mbo entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht of ondersteuning om hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs tevinden. Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

Professioneel statuut (2009)

In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit contract is alleen geldig tussen de student en de school en geeft informatie over onder meer informatie over de opleiding, begeleiding en regels over afwezigheid, schorsing en verwijdering van school.

Servicedocumenten - Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

Servicedocumenten over de doorstroom vrijstellingen naar MBO-Verpleegkundige vanuit verschillende mbo niveau 3 en 4 opleidingen.

Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022

De MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen vereenvoudigen de afspraken voor valide exameninstrumenten.

Leerroutes en bewijsstukken in het mbo: stroomschema

In dit stroomschema wordt zichtbaar welke studenten in aanmerking komen voor welk bewijsstuk. Omdat het mbo steeds meer ruimte biedt voor maatwerk zijn meerdere bewijsstukken mogelijk om aan te tonen wat een student behaald heeft: een mbo-certificaat bijvoorbeeld of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Body of Knowledge voor Zorg en Welzijn

De Body of Knowledge (BoK) bevat de benodigde kennis die bij een kwalificatie hoort waarvoor de student wordt opgeleid. Deze vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. De landelijke BoK bestaat sinds 2015.

Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs

Per 1 augustus 2018 gelden wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs. Instructeurs hebben naast docenten een belangrijke rol in het onderwijsleerproces van de mbo-student en verzorgen in samenwerking met hun collega’s delen van het onderwijscurriculum.

Praatplaat Teams in dialoog over kwaliteit met regionaal ecosysteem

Deze praatplaat is ontwikkeld voor onderwijsteams om te helpen in continue dialoog (over én weer) met hun ecosysteem te zijn over onderwijskwaliteit. Het doel van die continue dialoog over onderwijskwaliteit is om initiële studenten steeds beter toe te leiden naar een diploma.

Rapport studiesucces entreestudenten

Het rapport 'Studiesucces entreestudenten' laat zien hoe de schoolcarrière op het mbo van entreestudenten verloopt. De bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad heeft onderzoek laten doen naar het studiesucces van entreestudenten.