Stand van zaken alternatief voor de rekentoets vo

08-03-2017

Twee expertgroepen, één voor het vmbo en één voor het havo en vwo, werken momenteel aan de uitwerking van een alternatief voor de rekentoets in het vo. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie van KamerlidVan Dijk (SP) die de Tweede Kamer in december vorig jaar aannam. Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) die zijn aangedragen door de NVvW en leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). In een brief heeft de staatssecretaris van OCW de Kamer geïnformeerd over deze ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets.

Pleidooi NVvW

De motie-Van Dijk is ingediend naar aanleiding van het pleidooi van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren (NVvW) om het rekenen in het vo te integreren in de wiskundelessen. Op die manier bereiken leerlingen aan het einde van de onderbouw het fundamentele rekenniveau. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de rekenvaardigheden van leerlingen komt te liggen bij wiskunde en alle andere bèta- en zaakvakken in onder- en bovenbouw havo/vwo.

In zijn brief stelt de staatssecretaris dat het alternatief voor de rekentoets het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk moet maken voor leerlingen én het vervolgonderwijs. Een belangrijke voorwaarden is dat het primair onderwijs en het vervolgonderwijs moeten instemmen met het uiteindelijke voorstel. Ook blijft de huidige rekentoets gelden totdat een alternatief is ingevoerd. Op die manier wil de staatssecretaris voorkomen dat de aandacht voor het rekenonderwijs en goede rekenvaardigheden niet verslapt.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad vindt het belangrijk dat het vervolgonderwijs moet instemmen met het uiteindelijke voorstel of het alternatief. Op dit moment doen mbo-studenten voor rekenen hetzelfde examen als vo-leerlingen. Om aan onze onderhoudsplicht te voldoen (mbo 2 en 3) en om het rekenniveau door te ontwikkelen (mbo 4) is het voor onze scholen van essentieel belang dat studenten met een goede rekenvaardigheid instromen. Ook moet het niveau van de instromende studenten voor onze scholen inzichtelijk zijn. Wij zijn daarom graag betrokken bij de uitwerking van het alternatief voor de rekentoets. Daarnaast gaan we ook bezien wat een alternatief voor de rekentoets in het vo betekent voor de examinering van rekenen in het mbo.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673