Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs gepubliceerd

06-01-2016

Kort voor de Kerst heeft de minister van OCW een beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs in de Staatscourant gepubliceerd. Deze beleidsregel vloeit voort uit de wetgeving over de macrodoelmatigheid die sinds 1 augustus 2015 van kracht is. De beleidsregel is bedoeld als kader voor de adviescommissie macrodoelmatigheid in het mbo die op 1 september 2015 is gestart.

Korte samenvatting

Met de nieuwe wetgeving is sprake van twee zorgplichten voor mbo-scholen: voldoende arbeidsmarktperspectief en een doelmatig opleidingenaanbod. Op basis van signalen kan de minister de adviescommissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar de naleving van deze zorgplichten. Scholen, bedrijfsleven en gemeenten kunnen de adviescommissie ook verzoeken een advies uit te brengen als er sprake is van een onderling geschil over doelmatigheid.

De beleidsregel bevat voor beide zorgplichten de criteria die de adviescommissie bij een onderzoek ter hand neemt. Voor beide zorgplichten is sprake van acht criteria. Deze bekijkt de adviescommissie altijd integraal en in hun onderlinge samenhang. Scholen worden niet op basis van een van deze criteria beoordeeld en gesanctioneerd. De minister neemt alleen een besluit op advies van de commissie als een van de twee wettelijke zorgplichten in het geding is. Dat besluit wordt dan samen met het advies van de commissie openbaar gemaakt. Als bij een geschil tussen partijen na afweging door de commissie geen sprake is van overtreding van een van de twee zorgplichten, volstaat de commissie met een advies aan deze partijen.