Extra geld overheid: mbo’s kunnen expertise voor inburgeraars blijven inzetten

12-11-2021

Gemeenten krijgen aanvullend budget voor de inburgeraars die in 2022 instromen in de onderwijsroute. Dat is de uitkomst van overleg tussen VNG en de MBO Raad met de demissionaire ministers van SZW en OCW. Andere partijen hebben zich hierbij aangesloten. Adnan Tekin: “Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat het mbo inburgeraars met beroepsonderwijs én inburgering kan helpen een zinvol bestaan op te bouwen.” De regeling repareert – voor 2022 althans - de ontoereikende budgetten waardoor gemeenten niet langer met de mbo-scholen zaken konden doen.

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet op de inburgering in werking. De wet voorziet onder meer in de aanbesteding van inburgeringsonderwijs door gemeenten. Tekin: “De MBO Raad heeft namens de scholen die inburgeringsonderwijs verzorgen meerdere malen en gedurende twee jaar in Den Haag aangegeven dat de budgetten die voor inburgering ter beschikking worden gesteld niet toereikend zullen zijn. De scholen kunnen voor deze budgetten geen onderwijs aanbieden, onder meer omdat ze aan andere voorwaarden, waaronder arbeidsvoorwaardelijke, moeten voldoen. De kostprijs van inburgeringsonderwijs op de mbo’s is daardoor hoger dan het beschikbare budget.” Daardoor dreigt een ongelijk speelveld tussen de aanbieders van dit onderwijs en zien mbo’s zich gedwongen zich terug te trekken uit de aanbestedingen. “En dat is echt een aderlating, niet in de laatste plaats vanwege de inburgeraars zelf. Op het mbo kunnen ze de onderwijsroute volgen: én inburgeringsonderwijs én vervolgens goed voorbereid instromen in een passende beroepsopleiding. Dat maakt dat ze veel eerder op eigen benen kunnen staan, een zinvol bestaan kunnen opbouwen en bijdragen aan de samenleving. De ministeries hebben deze weeffout gelukkig nu onderkend, zodat we toch een goede oplossing hebben.’   

Afspraken

De VNG en de MBO Raad hebben met de ministeries onder meer afgesproken dat gemeenten extra middelen ontvangen voor de instroom in de onderwijsroute in 2022. Omdat de onderwijsroute gemiddeld 1,5 jaar duurt, zijn de middelen verdeeld over 2022 (€ 15 miljoen) en 2023 (€ 9 miljoen). Ook geeft het rijk uiterlijk voorjaar 2022 duidelijkheid over meerjarige financiering. Extern onderzoek, van AEF, maakt inzichtelijk dat de onderwijsroute waarschijnlijk voornamelijk door publiek bekostigde onderwijsinstellingen zal worden verzorgd.  Daarom gaan we in gesprek over structurele borging van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs, met aandacht voor reiskosten, betaalbaarheid voor gezinsmigranten en mogelijke juridische of financiële problemen rondom reeds afgeronde aanbestedingstrajecten. Inburgeraars die nu in de Entree of ISK zitten, mogen hun opleiding voortzetten, in afwachting van een onderwijsroute.

De MBO Raad is tevreden met deze afspraken die borgen dat de infrastructuur van de mbo’s voor inburgering voorlopig overeind blijft. “Maar,” zegt Tekin, “Om dat zo te houden is echt een structurele oplossing nodig. De brief geeft duidelijk richting hoe die duurzame oplossing eruit moet zien en daar zijn we het mee eens. Maar nu wel doorpakken!”

Ondersteuning aan gemeenten en scholen

De VNG, MBO Raad en de ministeries van OCW en SZW werken gezamenlijk aan een FAQ. Hierin zal onder andere aandacht worden besteed aan vragen rondom inkoop en de overgangsfase tot de onderwijsroute overal gerealiseerd is. Deze FAQ verschijnt zo spoedig mogelijk online.

Lees meer:

AEF-rapport onderwijsroute

Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg onderwijsroute