JOB en MBO Raad bieden Vaste Kamercommissie OCW ambitie-agenda LOB aan

06-03-2018

‘Jongeren verdienen goed inzicht in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden’

“Met deze ambitie-agenda loopbaanoriëntatie en begeleiding helpen we scholen hun LOB-beleid verder te versterken, zodat mbo-studenten goed worden begeleid bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of beroep. We rekenen op uw steun om de scholen daarvoor de tijd en ruimte te geven.” Met deze boodschap bieden Ton Heerts en Roosmarijn Dam, voorzitters van respectievelijk de MBO Raad en de JOB vandaag de ambitie-agenda LOB aan de Vaste Kamercommissie OCW aan. De commissie debatteert morgen over loopbaanbegeleiding en –oriëntatie (LOB) in het onderwijs. “Het is daarom extra belangrijk dat de Kamer op de hoogte is van de ambities van het mbo op het gebied van LOB en, waar nodig, de scholen te ondersteunen.”

Afbeelding van de ondertekening van de ambitie-agenda LOB door MBO Raad-voorzitter Ton Heerts en JOB-voorzitter Roosmarijn Dam

Als jongeren goed inzicht hebben in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden, zijn ze beter in staat een weloverwogen keuze te maken voor een beroep of vervolgopleiding. Om ze daarbij te helpen, ontwikkelen mbo-scholen een eigen visie en beleid op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), voeren ze LOB-activiteiten uit en investeren ze in de professionalisering van hun docenten. Ton Heerts: “Om mbo-scholen daarin bij te staan, hebben we samen met JOB, gesteund door het ministerie van OCW, deze ambitie-agenda opgesteld.” De betrokkenheid van JOB bij het maken van deze agenda vinden beide voorzitters van essentieel belang. Roosmarijn Dam: “Uit de JOB-monitor, ons studententevredenheidsonderzoek, bleek dat studenten niet op elke school even tevreden zijn over LOB. Niet elke school is er even ver mee, terwijl het voor studenten heel belangrijk is. We wilden dus graag meedenken om LOB op elke school op het gewenste peil te krijgen.”

Inhoud van de agenda

De looptijd van de ambitieagenda is drie jaar. Een school kan de agenda in drie verschillende fases gebruiken: bij de start, uitvoering en evaluatie van LOB. Studentenraden krijgen een actieve rol: zij zijn gesprekspartner van schoolbestuurders bij ontwikkeling van de visie op en het beleid rond LOB. Ook toezicht is geborgd: de Inspectie van het Onderwijs toetst het LOB-beleid en de praktische vormgeving van de mbo-scholen en kan in bestuurlijk gesprekken met scholen de visie en het beleid over LOB aan de orde stellen. Voor support en kennisdeling kunnen de scholen een beroep doen op het Expertisepunt LOB dat diverse tools heeft ontwikkeld. Het expertisepunt zorgt ook voor de monitoring van de agenda.

Aanbieding van de ambitie-agenda LOB aan de Vaste Kamercommissie OCW
Aanbieding van de ambitie-agenda LOB aan de Vaste Kamercommissie OCW

Samenwerking

Wat de MBO Raad en de JOB betreft, is de ambitie-agenda onderdeel van een bredere onderwijsaanpak waarin ook samenwerking in de onderwijsketen centraal staat. Dam: “De MBO Raad en JOB werken samen. Daarnaast moet elke jongere in het voortgezet onderwijs al bezig kunnen zijn met LOB, zodat ze zich binnen het mbo verder kunnen ontwikkelen.” Heerts beaamt dat: “Als je op het voortgezet onderwijs beter keuzes leert maken, maakt dat kiezen voor een vervolgopleiding en een beroep gemakkelijker.”

Heerst en Dam zijn verheugd dat het vo nu ook een LOB-agenda heeft.  “Het mbo en het vo werken nu een half jaar samen in het Expertisepunt LOB om scholen verder te helpen. Onze ambitie-agenda is een volgende stap.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / projectleider