MBO Raad: Inspectierapport groen onderwijs bevestigt noodzaak afspraken bestuursakkoord

18-04-2018

De MBO Raad beschouwt het rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat het ministerie van OCW vandaag aan de Kamer aanbood als een bevestiging van noodzaak van de afspraken die de vereniging met de minister namens het kabinet heeft vastgelegd in het bestuursakkoord.  De ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra’ volgt een week na de Staat van het Onderwijs, het verslag van de Inspectie over het gehele onderwijs.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Het rapport over het groene onderwijs beschouwen we als een verdieping en legt de vinger op de juiste zere plekken. Het bevestigt nog eens dat er geen tijd te verliezen is, willen we groen onderwijs als antwoord op de vraag van de agrarische sector en de overige groene sectoren kunnen behouden.”
 
De Inspectie deed het onderzoek mede op aangeven van de aoc’s zelf. Heerts: “Aoc’s zijn in transitie van het ministerie van EZK naar het ministerie van Onderwijs. Het is mede daarom van belang te weten aan welke uitdagingen ze het hoofd te bieden hebben.” Ook hebben de aoc’s een bijzondere positie. “Ze bieden zowel vmbo als mbo aan en bestrijken een grote regio”.

Uitdagingen voor het groene onderwijs

De Inspectie is op basis van onderzoek naar de prestaties van de aoc’s over 2016 klip en klaar over de twee belangrijkste uitdagingen die het groene onderwijs aan te gaan heeft om in de toekomst te kunnen voortbestaan.

1. Een aantal aoc’s moet financieel beter presteren.

2. De aoc’s moeten het groene onderwijsaanbod in de regio beter borgen door nauwe samenwerking met het groene bedrijfsleven en door samenwerkingen aan te gaan met vo- en mbo-scholen.

Alleen zo heeft het groene onderwijs de grootste kans om ondanks dalende leerlingen- en studentenaantallen te overleven.

Afbeelding van AOC Raad, studenten groen onderwijs
Afbeelding van AOC Raad, studenten groen onderwijs

“Het zijn pittige conclusies,” zegt Heerts. “Maar, helemaal onverwacht zijn ze ook niet. Dat zie je aan de afspraken over het groene mbo-onderwijs die we in het bestuursakkoord hebben gemaakt met de minister van OCW namens het Kabinet. Minister Van Engelshoven refereert aan deze afspraken in de brief die ze samen met de minister voor OCW aan de Kamer stuurde om het Inspectie-onderzoek aan te bieden.” 

Wat zegt het bestuursakkoord?

In het Bestuursakkoord OCW - MBO-Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef’ is afgesproken dat het urgent is dat de aoc’s in 2018 afspraken maken met hun samenwerkingspartners om het groene onderwijs op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid toekomstbestendig te laten zijn. Daarvoor is voor 2018 11 miljoen euro beschikbaar. Deze afspraken moeten worden opgenomen in de kwaliteitsagenda’s van de aoc’s die, net als die van andere mbo-scholen, beoordeeld worden door een onafhankelijke commissie. De aoc’s kunnen zo vanaf 2019 in aanmerking komen voor het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken mbo (tot en met 2022).

“Dit jaar al,” zegt Heerts, “maken de aoc’s dus scherpe keuzes. Over hun samenwerking met hun partners, met vo-scholen, met mbo-scholen en daar waar aan de orde het hbo. Een aantal groene scholen heeft daar al zichtbare stappen in gezet. Een voorbeeld is AOC Oost en de Groene Welle die per 1 januari 2018 bestuurlijk zijn gefuseerd en vanaf 1 augustus als één school verder gaan. Een ander voorbeeld is Edudelta dat het onderwijsaanbod per 1 augustus 2018 overhevelt naar andere scholen om het aanbod van het groene onderwijs in de regio te kunnen garanderen. En ook Nordwin oriënteert zich op de toekomst.”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673