Medezeggenschap in het mbo versterkt

03-06-2015

Het mbo kent sinds 2010 een nieuw stelsel van medezeggenschap: ondernemingsraden voor het personeel, studentenraden (deelnemersraden) voor de studenten en (in een aantal) gevallen ouderraden voor ouders/verzorgers. Dit systeem werkt beter dan het oude systeem met alleen gezamenlijke medezeggenschapsraden. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd door ReserarchNed en aan de Tweede Kamer is aangeboden.