Minister informeert Kamer over voortgang beleid laaggeletterdheid

17-10-2018

De problematiek rondom lage basisvaardigheden van Nederlanders is weerbarstig en vraagt om een grotere ambitie. Dit schrijft de minister van OCW in een brief aan de Kamer over de uitkomsten van de Dialoogdagen voor een vervolgaanpak laaggeletterdheid. Tijdens deze Dialoogdagen gingen vertegenwoordigers van mbo-scholen, bibliotheken, gemeenten, welzijnsorganisaties, werkgevers, taalaanbieders en laaggeletterden met elkaar in gesprek over laaggeletterdheid.

Eén van de uitkomsten was dat het overheidsbeleid meer mensen met lage basisvaardigheden moet bereiken dan nu het geval is. Dit geldt met name voor laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Ook is nog te weinig zicht op de kwaliteit en het effect van de verschillende trajecten die gemeenten aanbieden.

Belang van verbinding aanpak laaggeletterdheid en sociaal domein

De minister signaleert dat er vooral winst te halen is wanneer de aanpak van laaggeletterdheid wordt verbonden binnen het sociaal domein. Ze constateert dat de afgelopen jaren meer samenwerking tot stand is gekomen tussen gemeenten, cursusaanbieders, welzijnswerk, gezondheidszorg en de schuldhulpverlening.

Relatie trajecten laaggeletterdheid en mbo

Een andere manier om laaggeletterdheid betekenisvol aan te pakken is zorgen voor aansluiting tussen trajecten om basisvaardigheden te verhogen en beroepsgerichte opleidingen of cursussen. De minister gaf vorige week in het debat met de Kamer over leven lang ontwikkelen aan dat ze over deze verbinding in gesprek is met de MBO Raad.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur