Reactie op advies ‘Verkenning Leraren’ van Rinnooy Kan: MBO Raad wil samen de professionele ontwikkeling van mbo-docenten versterken

05-12-2018

De MBO Raad wil zich hard maken voor verbetering van de invulling van de professionele ruimte en ontwikkeling van onderwijsteams in het mbo. Daarvoor wil de MBO Raad gezamenlijk optrekken met de vakbonden en de BVMBO. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Wij bepleiten dat we gezamenlijk de regie moeten nemen om de juiste randvoorwaarden voor professionele ontwikkeling van de docent te formuleren. Voor ons is dat de juiste manier om recht te doen aan het advies ‘Verkenning Leraren’ van Alexander Rinnooy Kan.”

Rinnooy Kan bracht zijn advies uit in opdracht van de minister voor OCW, na het ‘on hold’ zetten van het lerarenregister. Rinnooy Kan constateert dat docenten zich te weinig betrokken hebben gevoeld bij het versterken van de beroepsgroep. Daarnaast kwam er onevenredig veel nadruk te liggen op het lerarenregister. Hij adviseert de minister om geen blauwdruk voor te schrijven en docenten het voortouw te geven bij de beroepsgroepvorming en professionele ontwikkeling. Met drie essentiële voorwaarden: tijd, geld en ruimte voor inhoudelijk goede ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de wensen en behoeftes van docenten.

Afbeelding van Risastla, Flickr.com, CC-licentie
Afbeelding van Risastla, Flickr.com, CC-licentie.

Voldoende tijd en scholingsbudget formeel geborgd
De MBO Raad is het met Rinnooy Kan eens dat professionele ontwikkeling van docenten cruciaal is voor de kwaliteit van het onderwijs. De MBO Raad en de vakbonden hebben daarom in de cao mbo afgesproken dat docenten tijd (in totaal 10% van de normjaartaak) en middelen beschikbaar hebben voor professionele ontwikkeling. De conclusie van Rinnooy Kan dat faciliteiten voor scholing in het mbo achter zouden blijven bij de faciliteiten in het primair en voortgezet onderwijs is dan ook niet juist.

Ten aanzien van de professionele ruimte van de docent beschikt het mbo al bijna tien jaar over een Professioneel Statuut dat alle betrokken partijen inhoudelijk onderschrijven. Het Professioneel Statuut heeft de basis gelegd voor het werken in onderwijsteams en het versterken van de professionele ruimte. Ton Heerts: “De uitdaging is om door te gaan met het in de praktijk realiseren van hetgeen in het Professioneel Statuut staat. Daarvoor staan de beroepsgroep zelf, hun leidinggevende en het schoolbestuur gezamenlijk aan de lat. Samen met de vakbonden en de BVMBO willen we dit versterken.”

 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673