Stand van zaken rekenen in het vo en mbo

04-07-2018

De MBO Raad en VO-raad constateren dat er voor de zomer nog geen duidelijkheid aan de kant van het departement van OCW komt over rekenen in de richting van de vo- en mbo-scholen. Niet uit onwil, maar er is extra tijd nodig. In onze gesprekken met OCW hebben wij steeds het belang van een doorlopende leerlijn voor rekenen bepleit en samen aangegeven dat wij duidelijkheid belangrijk vinden over welke rekenvaardigheid leerlingen en studenten bij het behalen van hun diploma moeten hebben. Alleen zo kan daar in een vervolgopleiding op worden doorgebouwd en kan het mbo recht doen aan de onderhoudsplicht.

Deze gesprekken zijn zeer constructief verlopen en hebben een goede basis gelegd om als mbo en vo gezamenlijk op te trekken. Wij gaan er dan ook vanuit dat de brief die de ministers direct na het reces aan de Tweede Kamer gaan sturen goed aansluit bij onze gezamenlijke wens om:

  1. een goede rekenvaardigheid bij leerlingen en studenten te garanderen;
  2. optimaal recht te doen aan de doorlopende leerlijn en de onderhoudsplicht die mbo-scholen hebben;
  3. én ruimte biedt voor vo- en mbo-docenten om schoolexamens goed in te richten.

Ervan uitgaande dat de brief direct na het reces verschijnt, zou op basis van goede afspraken over de examinering van rekenen in het vo, het meetellen van rekenen voor diplomering opgenomen kunnen worden in het Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de mbo-opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2019.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673