Uitkomsten monitor ‘Uitrol Associate degree’ beschikbaar

24-11-2015

Vanaf de introductie van de Associate degree (Ad), heeft een consortium van vier onderzoeksbureaus (SEO Economisch Onderzoek, Ecbo, Kohnstamm Instituut en ROA) de invoering en de effecten van de Ad gemonitord. Bij de afsluiting van het Landelijk Platform Ad, dat is opgezet om de uitrol van de Ad-programma’s te ondersteunen, zijn de uitkomsten van deze monitor gepresenteerd. 

Onderzoeksvragen monitor

De monitor ‘Uitrol Associate degree’ heeft zich geconcentreerd op de volgende vijf thema’s en vragen:

  1. Ontwikkeling aanbod: hoe ontwikkelt het aanbod Ad-programma’s zich en waarom?
  2. Ontwikkeling instroom: wie volgen de Ad-programma’s en waarom wel/niet?
  3. Studiesucces: wat is het studiesucces van Ad-studenten en hoe komt dit?
  4. Opbrengsten (arbeidsmarkt): wat levert de Ad studenten en werkgevers op en waarom?
  5. Succes- en faalfactoren: wat zijn succes- en faalfactoren bij de uitrol van de Ad’s?

Groei gestagneerd, maar interessante ontwikkelingen

Na een initiële groei van het aantal Ad’s en de instroom, is deze groei gestabiliseerd, zo laat de monitor zien. Dit is verklaarbaar, omdat hogescholen tijdelijk geen nieuwe Ad’s konden aanvragen en omdat er twijfels waren over de huidige positionering van de Ad (als onderdeel van een bachelor).

Op dit moment zijn diverse nieuwe Ad-programma’s goedgekeurd. Deze kunnen vanaf september 2016 starten. Ook krijgt de Ad vanaf 2017 een zelfstandige positie in het hbo. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om aan te sluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt en om Ad’s op het snijvlak van een aantal sectoren in te richten.

Studenten zijn tevreden

Uit de monitor blijkt dat studenten tevreden zijn over de Ad-programma’s. Zij ervaren dat zij zich hierdoor persoonlijk kunnen ontwikkelen. Het rendement van een Ad is lastig vast te stellen, omdat studenten soms ongediplomeerd naar een bachelor doorstromen.

Bekendheid nog onvoldoende

De bekendheid van de Ad blijft een aandachtspunt. Bij zowel studenten als werkgevers is de opleiding onbekend, terwijl beide groepen de opleiding wel als aantrekkelijk zien. Vooral de relatief korte duur (twee jaar) en de praktijkgerichtheid spreken zowel studenten als werkgevers aan.

Overdrachtsdocument

Het Landelijk Platform Ad heeft een overdrachtsdocument opgesteld met aanbevelingen om de Ad verder op de kaart te zetten. Hoewel er geen sprake meer is van een formeel platform, is het belangrijk dat de betrokken partijen elkaar blijven vinden om de Ad verder te stimuleren. De MBO Raad werkt momenteel samen met de Vereniging Hogescholen aan een handreiking voor mbo-scholen die interesse hebben in samenwerking rond een Ad.