Werkagenda Integratie op Arbeidsmarkt: Gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

14-12-2021

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, lanceren 21 landelijke partijen waaronder de MBO Raad maandag 13 december 2021 samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderwijsinstellingen (vmbo, mbo en hoger onderwijs) en werkgevers werken aan gelijke kansen op een passende baan en stage voor jongeren met een migratieachtergrond. De partijen in de VIA willen jongeren helpen bij een beter onderbouwde studiekeuze en zich inzetten voor het tegengaan van stagediscriminatie en het bieden van handvatten voor gelijke kansen bij werving en selectie bij een eerste baan of stage. Hierin wordt opgetrokken met bijvoorbeeld het Expertisepunt LOB, het kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (ECHO).

De Werkagenda VIA bouwt verder op het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Daarin is onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit is gedaan in pilots via praktijkonderzoeken, samen met werkgevers, onderwijspartijen en gemeenten.

De Werkagenda VIA is opgebouwd uit drie thema’s; ‘meer (culturele) diversiteit op het werk’, ‘meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond’ en ‘arbeidstoeleiding’.

De Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) wordt gedragen door de volgende partijen: ABU, AWVN, CNV Jongeren, Divosa, FNV, G4, G40, MBO Raad, NBBU, ministerie van OCW, Randstad, SBB, SAM, SER, UAF, UWV, Vereniging Hogescholen, VNG, VNO-NCW, Vluchtelingenwerk Nederland, ministerie van SZW.