Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB: belang kritische denkvaardigheden toegevoegd

21-06-2016

In de Staatscourant 224 (17 juni 2016) is een wijziging met betrekking tot loopbaan en burgerschap in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Er wordt een artikel over het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap en kritische denkvaardigheden toegevoegd.

Dit artikel is alleen van toepassing op studenten die op of na 1 augustus 2016 met een mbo-opleiding starten. Het gaat om de onderstaande toevoeging:

“Het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap bereidt deelnemers voor op het vormgeven van hun eigen loopbaan en op participatie in de maatschappij. In dat kader is het van belang dat deelnemers kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan:

  • Informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten; daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
  • Het perspectief van een ander kunnen innemen;
  • Kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen.”

Daarnaast is de politiek-juridische dimensie opnieuw gedefinieerd. Deze luidt nu: 'de basiswaarden van onze samenleving zoals mensenrechten.'

De MBO Raad is in gesprek met OCW over de manier waarop de onderwijsinspectie in het komend schooljaar 2016 - 2017 toeziet op de uitvoering van deze aanscherping.