Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)

Laatst gewijzigd: 07-04-2023

De btg ZWS is één van de negen bedrijfstakgroepen (‘btg’s’) van de MBO Raad. De btg's zijn een afdeling binnen de MBO Raad waar soortgelijke mbo-opleidingen (opleidingen die gerelateerd zijn aan dezelfde branches) met elkaar samenwerken. 

De btg’s maken het mogelijk voor soortgelijke mbo-opleidingen om krachten te bundelen. Via de btg’s hebben scholen in de MBO Raad ook sectorgewijs invloed op de landelijke ontwikkelingen in het mbo-onderwijs. In de bedrijfstakgroepen worden de belangen van soortgelijke opleidingen behartigd, wordt kennis gedeeld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd. Zo werken scholen samen aan innovatief en toekomstgericht onderwijs dat optimaal aansluit op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

De btg ZWS

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen. De kerntaken van de btg worden jaarlijks ingevuld via het activiteitenplan. In het jaarverslag wordt over de uitgevoerde activiteiten verantwoording afgelegd. Het activiteitenplan en jaarverslag vindt u in pdf-versie op deze pagina.

Afbeelding van zorg - ID College
Afbeelding ID College (thans mboRijnland)

Focus van bedrijfstakgroep ZWS 

Werkgevers in de sectoren zorg, welzijn en sport in onze regio’s ondervinden steeds meer hinder van arbeidsmarkttekorten. Overheid, werkgevers en mbo-scholen doen er alles aan om studenten die initiële opleidingen volgen, zo snel als verantwoord is voor de arbeidsmarkt klaar te stomen. Vanwege de krimp in het voortgezet onderwijs worden dit er echter steeds minder. Werkgevers kijken daarom meer dan ooit tevoren naar mogelijkheden om hun werknemers op-, her- en na te scholen. In het kader van een leven lang ontwikkelen dringen werkgevers steeds sterker aan op maatwerk en flexibiliteit.

Het komt er voor onze bedrijfstakgroep op aan om de focus te houden op deze wendbaarheid en innovatie zonder de verworvenheden van de kaders los te laten. Exploratie en exploitatie in één hand houden als het ware. Veel initiatieven helpen hierbij, zoals het in samenwerking met de inspectie en OCW zoeken van ruimte in de regels, en pilots die onze kwalificatiestructuur flexibeler maken om op de arbeidsmarktbehoeften in te spelen.

Onderwijsclusters 

  • Zorg
  • Welzijn
  • Sport & bewegen
  • Assisterende Gezondheidszorg

NB: de bedrijfstakgroep ZWS behartigt de belangen van de opleidingen voor schoonheidsverzorging & voetzorg in het marktsegment Uiterlijke Verzorging van de SBB en de sectorkamer ZWS. Onderwijsinhoudelijk vallen de opleiding voor schoonheidsverzorging & voetzorg binnen de bedrijfstakgroep Voedsel, Gastvrijheid en Groen van de MBO Raad.

Contactpersonen

Marianne Gardien

Marianne Gardien

Beleidsadviseur

Jet Tuinstra

Beleidsadviseur strategie & onderwijs
René Immers

René Immers

Beleidsadviseur Aandachtsgebieden: Welzijn, Sport en Bewegen, Uiterlijke verzorging

Mbo student Verpleegkunde loopt stage - samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen