‘Investeren in laaggeletterdheid in eerste plaats belangrijk voor laaggeletterden zelf’

04-04-2017

Investeren in mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven levert niet alleen betere kansen op voor deze groep op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Het reduceert ook de kosten voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg en uitkeringen. In opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) becijferd dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. Voor de MBO Raad past het onderzoek van PWC in de bredere aanpak van een leven lang ontwikkelen. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: "Dit onderzoek moet niet alleen de overheid maar ons allemaal aanzetten om een leven lang ontwikkelen ook mogelijk te maken voor  deze groep.”

Het bedrag van 1 miljard heeft PwC onderverdeeld naar een aantal kostenposten. Zo moeten laaggeletterden vaker een beroep doen op de sociale zekerheid (104 miljoen euro), zijn ze minder productief waardoor de overheid belastinginkomsten misloopt (239 miljoen euro) en maken ze gemiddeld meer kosten in de gezondheidszorg dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven (264 miljoen euro).

Het onderzoek van PwC volgt in de week dat de SER kwam met een advies over postinitieel onderwijs en de Commissie vraagfinanciering mbo adviseerde over de mogelijkheden voor doorontwikkeling voor mbo-geschoolden met een diploma tot en met niveau 4.

Ton Heerts: “Er is brede aandacht voor dit thema en daarom is het goed dat er ook aandacht is voor laaggeletterdheid. Dat kan leiden tot minder kansen en zelfs buiten de samenleving gesloten raken. Meedoen in onze samenleving, een beroepsopleiding volgen en tijdens je leven verder leren kan eigenlijk alleen als je de taal spreekt, begrijpt en taalvaardig bent. Daarom is het belangrijk dat daarvoor in het hele onderwijs, te beginnen bij het primair onderwijs, voldoende aandacht is. Voor laagopgeleide jongeren en werkenden met een taalachterstanden is het belangrijk dat ze die achterstanden kunnen inlopen zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Nieuwkomers moeten de mogelijkheid krijgen onze taal snel en goed te leren, in combinatie met een beroepsopleiding. Politiek, investeer daarom in taalvaardigheid, daarmee investeren we in een leven lang ontwikkelen en voorkomen we dat mensen werkloos thuis komen te zitten. Met alle gevolgen van dien."

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673