Brief 11 december 2017 - inburgering en integratie

12-12-2017

De MBO Raad roept Tweede Kamerleden op de minister te vragen vaart te maken met de overheveling van inburgering naar de gemeenten en om actie te ondernemen om een aantal knelpunten die de scholen ervaren op te lossen. Dit maakt het mogelijk om het nationale skillsakkoord, waarover minister Van Engelshoven de Kamer voor de zomer van 2018 zal informeren, ook optimaal te benutten voor vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze samenleving.

Woensdag 13 december debatteert de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid het beleid van het kabinet rondom inburgering. Van nieuwkomers in onze samenleving verwacht het kabinet dat zij alles doen om te integreren: het respecteren van onze wetten, het omarmen van onze vrijheden en gelijkheden, en het vinden werk en het leren van de taal. Integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving kan het best plaatsvinden door taal, leren (stage) en werk permanent met elkaar te verbinden. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het begin dit jaar verschenen rapport ‘Inburgering - Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013’ maakte helder dat de kwaliteit van de inburgering is afgenomen.