Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

20-10-2020

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep. Zij hebben een hbo-opleiding afgerond of beschikken aantoonbaar over ten minste hbo-werk- en denkniveau.

De wettelijke context

Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. De onderdelen, die de kandidaat bij de beoordeling van deze bekwaamheid op het vereiste eindniveau moet aantonen, worden vermeld op het PDG dat de kandidaat bij de afsluiting van de opleiding ontvangt. Het PDG wordt uitgereikt door de examencommissie van de tweedegraads lerarenopleiding die eindverantwoordelijk is voor het PDG-traject.

Afspraken

In het Landelijk Raamwerk PDG maken aanbieders van PDG-trajecten, de hbo-lerarenopleidingen, samen met het mbo-veld afspraken over de inhoud, vormgeving en organisatie van het PDG-traject. Daarnaast bevat het Raamwerk afspraken over de kwaliteit van en de randvoorwaarden voor het leren op de werkplek in de mbo-school, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader zij-instroom mbo. 

Evaluatie en actualisatie

Door ontwikkelingen rondom docentschap in het mbo hebben de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen afgesproken om het oorspronkelijke Landelijk Raamwerk PDG en het Kwaliteitskader zij-instroom mbo uit 2015 te evalueren en waar nodig te actualiseren. Deze afspraak is ook vastgelegd in de gezamenlijke agenda van MBO Raad, ADEF en Vereniging Hogescholen 'Meer samen (2018-2021)'. De evaluatie en actualisatie van het Raamwerk vond plaats in samenwerking met onder andere het Landelijk Vakoverleg PDG, de MBO Raad, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Verschillende schoolopleiders, instituutsopleiders, coördinatoren en HR-medewerkers betrokken bij de PDG-trajecten, zijn ook om input en feedback gevraagd.

Dit heeft geleid tot een herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), dat formeel is vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad. De MBO Raad en Vereniging Hogescholen spreken met de formele vaststelling van het herijkte Landelijke Raamwerk PDG af dat zowel de lerarenopleidingen als mbo-scholen zich committeren aan het Landelijk Raamwerk PDG inclusief het Kwaliteitskader zij-instroom mbo.