‘Hiermee onderstrepen we onze inzet voor een betere overstap binnen het beroepsonderwijs’

09-07-2019

Vrijdag 5 juli ondertekenden Maurice Limmen namens de Vereniging Hogescholen en Ton Heerts namens de MBO Raad het Convenant doorstroom mbo-hbo. Een nieuwe stap in de verdere verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo. Hoe zien beide bestuurders het convenant? En wat is er nodig om het tot een succes te maken?

Ondertekening vond plaats op het kantoor van de Vereniging Hogescholen. Met dit convenant leggen beide sectoren vast dat zij zich samen zullen inspannen voor een eerlijke kans voor iedere student met een mbo4-diploma die de ambitie heeft om een hbo-opleiding af te ronden. De route mbo-hbo is een veelafgelegde. Zo’n 32% van de instroom in het hbo komt uit het mbo. Dit zijn jaarlijks ruim 35.000 studenten, zo’n 40% van de mbo-ers maakt de keuze voor het hbo. De afgelopen jaren is het aantal studenten dat hun hbo-opleiding niet afrondt juist onder studenten afkomstig uit het mbo gedaald.

Tegenkracht

Een goede doorstroom van mbo naar het hbo is volgens de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen  cruciaal voor goed functionerend beroepsonderwijs. Veel gaat nu al goed. De doorstroom is hoog en veel mbo’ers halen met succes hun hbo-diploma. Maar de uitval bij mbo-ers is nog steeds te hoog en dit kan en moet beter. ‘Maar’, zo vertelt Maurice Limmen voorzitter van de Vereniging Hogescholen, het is niet voor iedereen makkelijk: ‘Binnen het mbo en hbo wordt op een andere manier lesgegeven. Onderwijs in het hbo is meer projectmatig dan in het mbo. Het hbo heeft ook een meer theoretische context, maar het blijft natuurlijk beroepsonderwijs. Met dit convenant onderstrepen we onze inzet voor een makkelijkere overstap binnen het beroepsonderwijs: door studenten al in het mbo voor te bereiden en begeleiding op maat te bieden in het hbo. Gebleken is dat vooral de eerste honderd dagen in het hbo cruciaal zijn’, aldus Limmen.

Slot en begin

Ton Heerts, Limmens evenknie bij de MBO Raad, is het eens dat de start op het hbo belangrijk is, maar wijst erop dat geslaagde doorstroming al op het mbo wordt ingezet. ‘Het laatste jaar van studenten die een mbo4-opleiding doen is essentieel. Het vormt het slot van de opleiding maar is voor veel studenten ook de voorbereiding op een vervolgstudie. In dit diplomajaar maakt het uit of je kiest voor een vervolgopleiding of voor de arbeidsmarkt. Als je kiest voor het hbo volg je een andere route. Daarom is het zo belangrijk dat we jongeren voorbereiden op die overstap, bijvoorbeeld door keuzedelen aan te bieden waarin we studenten voorbereiden op het hbo. Daar is iedereen bij gebaat: de student, het mbo en het hbo. Intensivering van LOB, ook in het hbo, is wat dat betreft ook een goed idee.’

Successen delen

Hoe gaat het convenant er in de praktijk uitzien? Limmen: ‘Scholen gaan hun best practices en hun successen met elkaar delen. Het gaat mij erom dat we weten welke aanpak in de praktijk succesvol is. We zien op veel plekken goede voorbeelden van een goede aansluiting tussen mbo en hbo. Die kennis moeten we delen. Het werkt volgens mij veel beter om te laten zien: “kijk het werkt bij je buren” dan dat wij het van bovenop opleggen.’ ‘Vrijwel alle scholen in zowel mbo als hbo zijn al volop met dit onderwerp bezig, in alle regio’s’, vult Heerts aan. ‘Regio’s en scholen wachten ook niet op ons als verenigingen, die zijn gewoon aan het werk. Met dit convenant geven we een verdere impuls aan die beweging.’

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673