Aan de slag met de professionele dialoog

14-09-2016

Dit studiejaar werken 69 onderwijsteams in het middelbaar beroepsonderwijs met subsidie aan het verbeteren van de teamsamenwerking en -ontwikkeling. Dat gebeurt met financiële middelen vanuit het tweejarige programma Versnelling professionele dialoog in het mbo van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM).

Afbeelding van student ROC Mondriaan
Afbeelding van student ROC Mondriaan

Met de subsidie wil het bestuur van de SOM het onderwerp professionele dialoog nadrukkelijk op de kaart zetten. Een betere samenwerking tussen de collega’s draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de werktevredenheid. Vorig schooljaar hebben 68 teams vanuit hetzelfde programma financiering gekregen.

Voorzitter Carl Govers van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO: "Opnieuw laten onderwijsteams blijken dat ze de professionele dialoog belangrijk vinden en hun professionele ruimte pakken. Teams van het afgelopen jaar zeggen in eindrapportages dat zij stappen zetten naar een betere samenwerking. Collega’s geven elkaar bijvoorbeeld vaker en beter feedback. Ook nemen ze sterker de regie over hun eigen professionalisering."

Verdeling over scholen

Voor dit jaar hebben 128 onderwijsteams een aanvraag ingediend. Bij het toekennen van de subsidie is gelet op de kwaliteit van de aanvraag en is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de toekenningen over de scholen op basis van de rijksbijdrage. Onderwijsteams die het afgelopen jaar buiten de boot vielen, hebben dit jaar bij een goed plan voorrang gekregen. Vanuit het programma ‘Versnelling professionele dialoog in het mbo’ is in totaal 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over twee studiejaren waar 137 onderwijsteams op 34 scholen van profiteren.

Lerarenagenda en SOM

‘De Lerarenagenda 2013 – 2020: de leraar maakt het verschil’ wil onder andere de ontwikkeling van samenwerkende teams bevorderen. Zo ontstaat zicht op de prestaties van teams en de mogelijkheden die te verbeteren. OCW heeft mede daarom via SOM de middelen voor het Programma ‘Versnelling professionele dialoog’ beschikbaar gesteld. De mbo-scholen leveren per project ook een bijdrage.

SOM investeert in initiatieven, die zijn gericht op de toekomst van het werken in het mbo. In de SOM zijn de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties verenigd.