Brief aan Vaste Kamercommissie OCW: oproep voor 3 concrete acties

01-12-2017

Een nationaal akkoord voor een leven lang ontwikkelen, samenhang in regelgeving en maatregelen en versterking van samenwerking met toeleidend en opvolgend onderwijs. De MBO Raad vraagt onder meer de Vaste Kamercommissie Onderwijs het kabinet opdracht te geven op specifiek deze drie punten voor het mbo in actie te komen. De MBO Raad doet dat in een brief, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling onderwijs 2018 die volgende week op de agenda van de Tweede Kamer staat. Concretisering van de drie punten moet bijdragen aan het oplossen van een aantal vraagstukken waarmee het mbo zich geconfronteerd ziet.

 

Leven lang ontwikkelen
Een nationaal akkoord voor een leven lang ontwikkelen is wat de MBO Raad betreft een antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken van vandaag. Ton Heerts: “Elke dag roepen sectoren in de media om mee meer vakmensen: politie, zorg, defensie, techniek, horeca en andere sectoren lopen door onder meer de explosieve groei van de economie nu al tegen grote tekorten aan. Een nationaal akkoord moet het mbo in staat gaan stellen snel en vakkundig werkenden (doorstarters) en werkzoekenden (herstarters) te helpen aan de nodige nieuwe of andere kennis om aan de slag te blijven dan wel in een andere sector aan te slag te gaan.”

Kansen voor nieuwkomers
Ook voor nieuwkomers kan een nationaal akkoord kansen bieden: met geringe investeringen en onder regie van de gemeentes kunnen we veel meer uit deze mensen halen dan we nu doen. “Ontzeg nieuwkomers niet allerlei vormen van werkend leren in afwachting van het moment dat ze goed Nederlands spreken.” De voorzitter van de MBO Raad vervolgt: “Dat doen we ook niet met Syrische kinderen van vier en ook niet met Chinese studenten die aan onze universiteiten verblijven. Maatwerk voor nieuwkomers op individueel niveau is noodzakelijk. Slimme combinaties van werken en leren staan hierbij voorop. In werksituaties met collega’s leer je al veel: taal, maar ook cultuur en specifieke vakvaardigheden die het bedrijfsleven vraagt.”

ZWS
Fotografie: Henriette Guest.

2. Samenhang in regelgeving en maatregelen
Samenhang en regelgeving en maatregelen moet eraan bijdragen dat mbo-scholen en hun docenten alle tijd en energie kunnen blijven steken in opleiden voor de drievoudige kwalificatie (kwalificeren voor de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en goed burgerschap), in een leven lang ontwikkelen en innovatie en kwaliteit, zonder daarbij gehinderd te worden door tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. De MBO Raad vindt dat het kabinet elke nieuwe potentiele maatregel zou moeten toetsen op uitvoerbaarheid, mogelijke tegenstrijdigheid met andere maatregelen en financiële haalbaarheid.
 
3. Samenwerking

Versterking van samenwerking met toeleidend en opvolgend onderwijs moet het onderwijs in staat stellen om onder meer te kunnen bijdragen aan verantwoorde besteding van de onderwijsbudgetten. Directe aanleiding zijn de voorgenomen investeringen in het techniekonderwijs. Mbo-scholen bieden vmbo-scholen graag hun infrastructuur aan om de voorgenomen investeringen zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Daarmee realiseren we met elkaar dat elke euro optimaal kan worden ingezet voor techniekonderwijs en voorkomen we dat geld wordt weggegooid door te investeren in versnippering van de infrastructuur.
 
Oproep aan drie ministers

De MBO Raad adresseert met de brief niet alleen de Vaste Kamercommissie OCW, maar stuurt deze ook bewust naar de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat, en aan de aan deze thema’s verbonden Vaste Kamercommissies. De vereniging van mb-scholen vindt dat mbo en samenleving kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien en ook mbo en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673