CORONA-UPDATE Richtlijnen versie 3.0 van en voor het mbo in de huidige COVID-19 periode

10-11-2020

De pandemie Coronavirus COVID-19 houdt Nederland nog stevig in zijn greep en zorgt ervoor dat ook het Middelbaar Beroepsonderwijs niet gegeven kan worden zoals dat onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken. Dat betreft maatregelen die op dit moment bekend zijn, maar het is ook denkbaar dat er (nog) andere maatregelen zullen volgen. Studenten en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat in deze beperkte en onzekere situatie op een zo veilig mogelijke wijze zo goed mogelijk beroepsonderwijs gegeven wordt. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom onderstaande richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen beogen een hulpmiddel te zijn om in de scholen de maatregelen van het kabinet uit te voeren. Daaronder verstaan we ook de uitwerking van deze maatregelen in het Servicedocument en in de Handreiking Verantwoord diplomabesluit, Daarbij willen we recht doen aan de verschillen tussen scholen, opleidingen en doelgroepen. Dat vraagt om zoveel mogelijk ruimte om op schoolniveau zelf invulling te geven aan hoe het onderwijs vorm krijgt. Bij het uitwerken van deze invulling worden de gebruikelijke processen van medezeggenschap gehanteerd.

De richtlijnen gaan over ondermeer over onderwijs en inzet personeel, het gebruik van ruimten, de luchtkwaliteit en mondkapjes. Zie het bijgevoegde document 'Richtlijnen van en voor het middelbaar beroepsonderwijs in de huidige coronavirus COVID-19-periode, Versie 3.0 d.d. 11 november 2020