Deelrapport mbo van PwC Strategy& is herkenbaar voor het mbo

08-03-2021

PwC Strategy& heeft in opdracht van de minister van OCW onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de bekostiging van het mbo, ho en wo&o. Voor wat betreft het onderzoek naar het middelbaar beroepsonderwijs spreekt de MBO Raad waardering uit voor de constructieve en transparante wijze waarop PwC Strategy& het onderzoek in het mbo ter hand heeft genomen. Het deelrapport mbo roept herkenning op en bevat een beschrijving van de bekostigingssystematiek met zeker conclusies waarin de MBO Raad zich kan vinden.

De MBO Raad is met name blij met de constatering dat de sector het onderwijs kwalitatief op orde heeft en dat zij op transparante wijze inzicht geeft en kan geven wat er met de middelen wordt gedaan. De MBO is echter ook blij met de constatering van de onderzoekers dat er nu en in de toekomst investeringen nodig zijn om de kwaliteit op orde te houden. De bekostiging zal met minimaal 220 miljoen euro structureel moeten worden verhoogd om te voorkomen dat het op peil houden van de kwaliteit voor niveau 2-opleidingen ten koste gaat van de kwaliteitsverbetering van het mbo over de hele linie. Verder is de MBO Raad content met de constatering dat geïnvesteerd moet worden in de bestrijding van voortijdige schooluitval om de doelstellingen te halen.

De MBO Raad waarschuwt er wel voor om niet te voorbarig te gaan sleutelen aan de bekostigingssystematiek in het mbo. Aanpassingen van de bekostigingssystematiek voor het mbo, zoals voorgesteld door de onderzoekers, kunnen alleen worden overwogen met concrete doelen en na een zorgvuldige verkenning. Tot slot is de MBO Raad – anders dan de onderzoekers - van mening dat binnen de huidige regelgeving het gerichter en doelmatiger plaatsen van studenten in arbeidsmarktrelevante opleidingen niet mogelijk is. Gegeven de meerdere doelen die de wetgever aan de mbo-scholen oplegt, is de mogelijkheid van mbo-scholen om nog extra te sturen op doelmatigheid niet meer aanwezig.