Goed bestuur in het mbo: beter, nog verbeterpunten

11-01-2017

De onafhankelijke Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo heeft vandaag onder voorzitterschap van prof. dr. E.H. (Edith) Hooge een tussenrapport uitgebracht over het naleven van deze branchecode die sinds 1 augustus 2014 in werking is. De titel van het rapport luidt ‘Beter, maar ook goed genoeg?’.

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van het Friesland College, Maartje Roos

Hoofdconclusie van de commissie is dat goed bestuur in het mbo beter op orde is dan voorheen. Er is een stijgende lijn waar te nemen ten opzichte van eerdere evaluaties. Is het echter ook goed genoeg?

Beter in het bestuur van scholen gaat bijvoorbeeld:

  • het inbedden en gebruiken van de code goed bestuur
  • de strategische beleidsontwikkeling met meerjarenbeleidsplannen met een continuïteitsparagraaf
  • de verantwoording in de jaarverslagen over de naleving van de code goed bestuur
  • de checks and balances tussen de raden van toezicht, de colleges van bestuur en de medezeggenschapsraden
  • het toezicht van de raden van toezicht op de onderwijskwaliteit.

Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld:

  • meer aandacht voor het goede gesprek in de scholen over waarden, cultuur en gedrag bij goed bestuur
  • versterking van de rol van raden van toezicht als werkgevers van de bestuurders
  • versterking van de dialoog over het strategische beleid, intern met de medezeggenschapsraden en met de externe belanghebbenden
  • aandacht besteden aan een gesprek over publieke belangen in de sector en de mogelijke spanningen met schoolbelangen
  • een beter evenwicht tussen wet- en regelgeving en de zelfregulering in de mbo-sector en tussen het extern toezicht (Inspectie) en het interne toezicht (raden van toezicht).

De MBO Raad vindt dit een gedegen en waardevol rapport en is de commissie daar dankbaar voor. De mbo-scholen zijn op de goede weg met goed bestuur. De eigen inspanningen van de scholen hebben geleid tot goede resultaten. De vooruitgang is geboekt vanuit de verantwoordelijkheid die de mbo-scholen voelen voor goed bestuur en vanuit de eigen branchecode. Het rapport doet concrete aanbevelingen voor vervolgstappen. De MBO Raad gaat op korte termijn het gesprek met zijn leden aan over vervolgacties op basis van dit rapport.

Contactpersoon

Informatie over het rapport van de onafhankelijke Monitoringscommissie:

Prof. dr. E.H. (Edith) Hooge, voorzitter van de commissie, telefoon 06-24551967