JOB Monitor: studenten positiever over het mbo

03-06-2022

Uit de vandaag verschenen JOB Monitor blijkt dat scholen en studenten elkaar ook tijdens de pandemie goed hebben weten te vinden. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “De omstandigheden waaronder we de afgelopen jaren onderwijs hebben moeten verzorgen, blijkt gelukkig van weinig invloed op de waardering van studenten voor hun opleiding en school. Een 7- als gemiddelde is mooi, en een signaal dat de moeilijke omstandigheden scholen en studenten hebben weten te verbinden.”

Tweejaarlijks onderzoek

JOBmbo, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, meet elke twee jaar de tevredenheid van studenten over hun school, opleiding en daaraan verwante onderwerpen. De vorige monitor verscheen in 2020, aan het einde van de eerste lockdown. De ervaringen van mbo-studenten ten tijde van de coronapandemie hadden toen geen invloed op de resultaten. Tekin: “Daarom is deze monitor extra bijzonder. Er is immers zo veel gebeurd de afgelopen coronajaren: de wereld van de scholen en studenten is echt wel op z’n kop gezet!”  

Lichte stijging tevredenheid over school en opleiding

Van de ruim 500.000 studenten in het mbo deed ook aan deze editie ongeveer de helft van de studenten mee. “Het mbo is met waarderingsonderzoeken onder bedrijfsleven, werknemers en studenten, in combinatie met de kwaliteitstoets van de Inspectie, de meest ‘geëxamineerde’ onderwijssector. De JOB Monitor maakt deel uit van onze benchmark.” Belangrijk zijn de twee rapportcijfers die studenten geven aan de algemene tevredenheid over de eigen opleiding en de school. De gemiddelde score voor de eigen opleiding stijgt van 6.7 naar 6.8 en voor de eigen instelling van 6.5 naar 6.6. “Gemiddeld een 7-. En gezien de omstandigheden van de afgelopen twee jaar is dat een mooi resultaat. Scholen en opleidingen hebben de studenten ook in coronatijd voldoende weten de boeien en binden.”

Jongeren in kwetsbare positie waarderen hoger

De totaalscores laten dus een lichte stijgende lijn zien ondanks moeilijke en zware tijden voor studenten en voor de scholen. In de monitor is goed terug te zien is dat jongeren in een kwetsbare positie in de opleidingen Entree en niveau 2 over het algemeen een hogere waardering geven. Op deze niveaus leren ongeveer 95.000 studenten, zo’n 19% van de totale populatie. “Scholen hebben de maximale moeite gedaan om onder meer deze jongeren in coronatijd op school fysiek onderwijs te blijven bieden. Heel belangrijk vanwege de structuur en de beschermde omgeving die een school ook kan zijn. De waardering van deze jongeren reflecteert die inzet en mogen we echt zien als een compliment aan de scholen. Het is de kracht van ons mbo dat we er zijn voor de meest uiteenlopende groepen studenten, met heel diverse behoeften.”

0-meting hybride onderwijs

Voor de coronacrisis stond hybride onderwijs in het mbo in de kinderschoenen, door de maatregelen van het kabinet om de pandemie het hoofd te bieden moesten scholen in de overdrive om blended leren snel en zo goed mogelijk vorm te geven. “Alle begrip dat onze studenten daar kritisch over zijn: ruim 40% van de respondenten geeft aan negatief te zijn. De monitor is een mooie 0-meting. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd gebruiken de scholen voor een professionaliseringsslag in het hybride onderwijs. Zonder uiteraard uit het oog te verliezen dat het hart van het beroepsonderwijs leren ‘op school’ moet blijven. Vanwege de praktijkcomponent, maar zeker ook omdat een school niet alleen een leer- maar ook een leefomgeving is. In de volgende monitor, over twee jaar, hopen we die slag echt terug te zien.”

Verbeteren aanpak schoolkosten blijft prioriteit

De gezamenlijke inspanningen van de JOB MBO en de MBO Raad om studenten niet te belasten met onnodige kosten voor leermiddelen, zijn helaas te weinig positief zichtbaar in de uitkomsten van de monitor. Nog steeds geeft ruim 40% van de respondenten aan aangeschaft lesmateriaal/-boeken niet te gebruiken. “We zetten met de JOB MBO actief in op met het ministerie van OCW in 2018 gemaakte afspraken over schoolkosten voor de verschillende opleidingen. Het lijkt misschien veel tijd te kosten om dat goed met elkaar te regelen, maar gelukkig verandert er echt wel het een en ander. Twee voorbeelden. Studentenraden worden actief betrokken bij het schoolkostenbeleid. En veel scholen hebben of werken aan een terugkoopregeling voor ongebruikte leermiddelen, compenseren op een andere manier of hanteren geen schoolkosten. Met de JOB MBO pakken we met de taskforce schoolkosten samen onduidelijkheden in de afspraken op en helpen we knelpunten oplossen. We blijven het topprioriteit geven om dit met elkaar en de scholen voor de studenten helemaal vlot te trekken.”