Lichte stijging studiesucces mbo-studenten in eerste jaar hbo

07-06-2017

Opnieuw presteren mbo-afgestudeerden beter in het eerste jaar van het hbo. Dit blijkt uit de Monitor beleidsmaatregelen 2016-2017 die de minister van OCW 1 juni aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde. Net als in 2015 daalde het uitval- en switchpercentage van hbo-studenten met een mbo-achtergrond licht (naar 38 procent). Mbo’ers presteren dus vrijwel hetzelfde als havisten (36 procent).

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Instroom in het hbo

Bij de invoering van het studievoorschot in het hoger onderwijs op 1 september 2015 bleek dat het aantal eerstejaars in het hbo fors daalde. Vooral het aantal mbo-afgestudeerden dat zich inschreef lag substantieel lager. Waar de instroom van havisten inmiddels vrijwel volledig is hersteld, blijft de instroom van mbo-afgestudeerden ook in 2016 nog achter ten opzichte van de periode voor de invoering van het studievoorschot. Uit nader onderzoek blijkt dat financiële motieven een relatief belangrijke rol spelen. Enerzijds gaat het hier om leenaversie van studenten, anderzijds spelen ook de goede baankansen mee.

In haar brief stelt de minister van OCW dat zij het begrijpt wanneer mbo-afgestudeerden kiezen voor de arbeidsmarkt: het baanperspectief voor afgestudeerde mbo-studenten is goed. De minister voorziet dat het percentage mbo-afgestudeerden dat doorstudeert in het hbo op een later moment weer gaat stijgen. Wel vindt zij het zorgelijk wanneer jongeren niet doorstuderen vanwege leenaversie. De minister gaat daarom met alle betrokken partijen nader onderzoeken hoe dit valt te voorkomen.

Investeren in doorstroom mbo-hbo

De minister benoemt in haar brief aan de Kamer diverse maatregelen die zij heeft aangekondigd om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen. Deze maatregelen richten zich op goede voorlichting over en een goede voorbereiding op/begeleiding bij de overgang naar het hbo. Een belangrijke reden voor de minister om extra te investeren in de overgang mbo-hbo is dat deze overgang een sterke emancipatoire functie heeft.

Mbo-scholen werken nauw samen met hbo-scholen in de regio om invulling te geven aan keuzedelen ter voorbereiding op het hbo. Vanaf komend studiejaar start het bovensectoraal Expertisepunt LOB (MBO Raad en VO-raad). Dit expertisepunt besteedt de komende periode ook extra aandacht aan de overgang mbo-hbo. Daarnaast werkt de MBO Raad nauw samen met de Vereniging Hogescholen en OCW aan diverse maatregelen die de doorstroom bevorderen. Het gaat hier onder meer om:

  • Het versterken van de regionale samenwerking tussen het mbo en hbo.
  • Het analyseren van de doorstroomgegevens van studenten.
  • Het stimuleren van kennisdeling door landelijke bijeenkomsten over de doorstroom mbo-hbo te organiseren, ook gericht op de Associate degree.

Onderzoek

De doorstroom naar en uitval in het hbo zijn het onderwerp van een groot onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Afgelopen week werden enkele tussentijdse resultaten hiervan gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de doorstroom en het studiesucces tussen mbo-studenten. Het is daarom belangrijk dat mbo- en hbo-scholen hun eigen gegevens goed analyseren. Wanneer is er sprake van hoge doorstroompercentages en hoe doen deze studenten het? Om deze vragen te kunnen beantwoorden investeren mbo- en hbo-scholen de komende jaren in het analyseren van de doorstroomgegevens.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673