Monitoringscommissie goed bestuur publiceert plan van aanpak 2018

12-02-2018

De onafhankelijke Monitoringscommissie goed bestuur in het mbo heeft een activiteitenplan voor het komende jaar gepubliceerd. Dit plan is te raadplegen via de website van de MBO Raad. Voor het komende jaar gaat de commissie aan de slag met de tweede evaluatietranche. Hiervoor worden onder andere een werkconferentie en een aantal rondetafelgesprekken georganiseerd. Daarnaast wordt er een survey uitgezet onder bestuurders, leden medezeggenschap en toezichthouders van mbo-scholen om het gebruik, de bruikbaarheid en de naleving van de branchecode goed bestuur in kaart te brengen. Het eindverslag van de commissie verschijnt naar verwachting begin 2019.

Op 1 augustus 2014 is de Branchecode goed bestuur in het mbo in werking getreden. Deze code bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. De verantwoordelijkheden van colleges van bestuur gelden als lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO Raad.

De MBO Raad heeft een onafhankelijke monitoringscommissie ingesteld om de naleving van de branchecode te monitoren en evalueren. De monitoring gebeurt eens in de twee jaar. De commissie brengt over de monitoring en evaluatie verslag uit aan het bestuur van de MBO Raad.

Yvonne Dijkman

Juridisch beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673