Nieuwe subsidie voor Toptechniek in Bedrijf (TiB)

28-06-2017

Vanuit het Techniekpact is in de afgelopen jaren met verschillende OCW-subsidies een aantal regionale bèta-technieknetwerken ontstaan van scholen en bedrijven. Deze  leveren een bijdrage aan het inbedden van bèta- en techniekonderwijs in de scholen, in de klas en bij de studenten/leerlingen, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Het gaat om acht regionale po-netwerken, tien vo-ho-netwerken en eenentwintig regionale vmbo-mbo-Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB-netwerken). Scholen kunnen tussen 15 juni en 1 augustus subsidieaanvragen indienen voor het studiejaar 2017-2018.

Het programma Toptechniek in bedrijf startte in 2012 met als doel de regionale aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren en het onderwijs goed te laten aansluiten op de lokale arbeidsmarkt. De betrokken regiopartners hebben hun eigen samenwerkingsverbanden opgezet, toegespitst op de economische (top)sectoren en de arbeidsmarkt. Hieraan ligt een regiovisie ten grondslag. De afspraken binnen de regiovisie omvatten onder andere instroom-verhogende ambities, (im)materiële bijdragen van bedrijfsleven en afstemming van opleidingen door scholen zodat overlap tot het verleden behoort (macrodoelmatigheid). Het aantal regio’s is het afgelopen jaren uitgebreid tot 21. Elke regio kent eigen uitdagingen (zoals krimp, voortijdig schoolverlaten) en specifieke bedrijvigheid (zoals scheepsbouw, ICT, aardbevingsbestendig bouwen, dataopslag) en heeft deze opgenomen in een geactualiseerde regiovisie.

Netwerken verduurzamen
Vanuit de regio (onderwijs en bedrijfsleven) bestaat de wens om deze netwerken verder te verduurzamen. Er is nog onvoldoende basis om de overheidsondersteuning te beëindigen en de verantwoordelijkheid volledig over te dragen aan de scholennetwerken. Om de inzet van de netwerken te verduurzamen, biedt het Beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 ondersteuning tot 2020. In aanmerking komen de bèta-technieknetwerken die de minister van OCW heeft erkend. Voor de TiB-netwerken geldt dat er subsidie beschikbaar is voor maximaal zeven nieuwe netwerken.

Aanvraagperiodes

Subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2017 kunnen worden ingediend van 15 juni tot 1 augustus 2017. Voor nieuwe TiB-netwerken sluit de aanvraagtermijn op 1 oktober 2017. In de daaropvolgende jaren loopt de aanvraagtermijn van 1 januari tot en met 31 maart. Scholen kunnen uitsluitend subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in het studiejaar dat start in het kalenderjaar waarin de subsidie voor wordt aangevraagd. Dit betekent dat in 2017 de subsidie wordt aangevraagd voor studiejaar 2017 – 2018, in 2018 voor het studiejaar 2018 – 2019 etc.

De minister van OCW beoordeelt de aanvragen aan de hand van de doelstellingen uit het Techniekpact 2020. Hierbij kijkt de minister in hoeverre de activiteiten bijdragen het bereiken van ten minste één van deze doelstellingen.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

Afbeelding van Henk Kuppens

Henk Kuppens

Beleidsadviseur werkgeverszaken, bedrijfsvoering & bekostiging