OCW, MBO Raad en NRTO ondertekenen Examenagenda mbo 2015-2020

01-10-2015

Met hun handtekening onder de Examenagenda mbo 2015-2020 hebben minister Jet Bussemaker van OCW, MBO Raad-voorzitter Jan van Zijl en NRTO-voorzitter Hans Hillen vandaag tijdens de conferentie van het Kwaliteitsnetwerk MBO in Bunnik het startschot gegeven voor verdere verbetering van de examenkwaliteit in het mbo. Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Daarom moet de kwaliteit van examinering boven elke twijfel verheven zijn.

Scholen zien urgentie

Scholen hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om de examenkwaliteit te verbeteren, door onder andere professionalisering van examenfunctionarissen, verbetering van exameninstrumenten, evaluaties en audits van het examenproces, standaardisering van examinering, verbetering van examinering in de beroepspraktijk en een goede borging van alle examenprocessen. Ondanks alle inspanningen is de examenkwaliteit nog niet bij alle opleidingen – bekostigd en particulier - op orde. Ook de borging van examinering en de publieke verantwoording over de kwaliteit kan nog beter. Mbo-scholen zien de noodzaak en urgentie om zich in te spannen voor de verdere verbetering van de examenkwaliteit. De druk op mbo-scholen is groot om de kwaliteit van examinering zichtbaar te maken en verder te verbeteren, erkennen het ministerie van OCW, MBO Raad en NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding).

Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Daarom heeft de MBO Raad het initiatief genomen voor het maken van een concrete, ambitieuze agenda die voortbouwt op de al ingezette acties en uitvoerbaar is voor zowel de bekostigde als de niet-bekostigde opleidingen.”

Behoud en verdere versterking vertrouwen civiel effect mbo-diploma

De examenagenda bevat de afspraken die mbo-scholen met elkaar en met OCW hebben gemaakt over hoe zij de verbetering van de examenkwaliteit in het mbo realiseren en zichtbaar maken. In de uitwerking worden Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het bedrijfsleven betrokken daar waar het gaat om de gedeelde verantwoordelijkheid voor examinering. Doel van de agenda is de basiskwaliteit van de examinering, inclusief de borging ervan en de publieke verantwoording erover, bij alle mbo-opleidingen zo snel mogelijk op orde te brengen. Hans Hillen, voorzitter NRTO: “Met uiteindelijk hoofddoel: het behoud en de verdere versterking van het vertrouwen in het civiel effect van een mbo-diploma.”

Op orde, in control

De examenagenda richt zich op drie lijnen:

  • Exameninstrumenten op orde: gezamenlijk ontwikkelen van exameninstrumenten, het maken van kwaliteitsafspraken over de constructieprocessen van deze instrumenten en externe validering.
  • Examenprocessen in control: versterking van de examencommissie en verbetering van de structurele kwaliteitsborging. Zo ontwikkelt de mbo-sector bijvoorbeeld een auditinstrument en maakt de sector afspraken over de wijze waarop scholen zich jaarlijks verantwoorden in het examenverslag.
  • Professionaliteit op orde: alle betrokkenen bij examinering moeten deskundig zijn en blijven. Scholen zetten hier verder op in. Daarnaast kennis en vaardigheden over examinering in het mbo laten opnemen in het curriculum van de lerarenopleidingen

De scholen zijn zich er van bewust dat het belangrijk is dat ze de verbeteringen die ze realiseren ook zichtbaar maken. Dat gaan ze doen via de eigen jaarlijkse examenverslagen. Daarnaast blijkt de voortgang uit de onderzoeksrapporten van de Inspectie van het Onderwijs die focussen op onder meer de examenkwaliteit: het jaarlijkse Onderwijsverslag (staat van het onderwijs) en de staat van de instelling (schoolonderzoek).

Vertrouwen minister

De minister van OCW heeft vertrouwen in de aanpak die het bekostigde en particuliere mbo kiezen met de gezamenlijke examenagenda: “De kwaliteit van een examen mag nooit ter discussie staan. Het is daarom een goede zaak dat scholen hier gezamenlijk hun schouders onder zetten en stappen zetten om de kwaliteit verder te verbeteren. Maar het mag niet bij afspraken op papier blijven, de verbetering van de examenkwaliteit valt of staat met de echte uitvoering van de in de examenagenda gemaakte afspraken door alle scholen. Het is belangrijk dat we docenten daar goed bij blijven ondersteunen.”

 

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673