Regeling melding starten of stoppen van opleidingen

06-01-2016

De ministeriële ‘Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen’ is verschenen. Dit is een gevolg van de wetgeving over macrodoelmatigheid in het mbo, die sinds 1 augustus 2015 van kracht is.

Kern regeling

De mbo-scholen moeten voor 1 februari van een kalenderjaar melding doen van voornemens over het starten en stoppen van opleidingen per 1 augustus van het kalenderjaar erop. Scholen moeten voor het eerst per 1 februari 2016 melding doen van het starten en stoppen per 1 augustus 2017. Ook moeten zij hierbij melden om welke locaties het gaat, dat wil zeggen de gemeenten waar zij de opleiding verzorgen. Als scholen een opleiding al aanbieden, maar dat ook op een andere locatie willen doen, moeten zij dat eveneens melden. Het staat scholen vrij om deze voornemens al dan niet uit te voeren. Als zij besluiten dat niet te doen, hoeft zij hier geen melding van te maken. Het ministerie van OCW maakt de meldingen openbaar op www.duo.nl. Hier kunt u ook het elektronische formulier vinden.

MBO Raad

Het ministerie van OCW heeft met de MBO Raad overlegd over deze regeling. Er waren kritische geluiden vanuit de scholen over de lange periode (1,5 jaar) tussen het melden en het moment van effectueren. Dat zou ten koste kunnen gaan van de flexibiliteit en responsiviteit van het mbo. Met de afspraak dat het om voornemens gaat die scholen al dan niet kunnen uitvoeren, is daaraan tegemoet gekomen.