Terugblik school- en branchebezoeken MTLM: Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in transportsector

03-10-2017

Het mbo wil graag laten zien hoe scholen per bedrijfstak samenwerken met de regionale arbeidsmarkt. Gedurende schooljaar 2017/2018 bezoekt Ton Heerts mbo-scholen en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In september 2017 stond de bedrijfstakgroep Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritien centraal. Deze eerste bezoeken uit de reeks van tien zijn op 27 september afgesloten met een MTLM-diner met werkgevers.

 

Scalda (locatie Terneuzen): bundelen van krachten in een krimpregio
Bij Scalda locatie Terneuzen is in augustus 2017 het Centrum voor Top Techniek (CTT) opgeleverd. In dit centrum is het techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gebundeld. Het CTT, een samenwerking tussen de vo-scholen, Scalda en het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen, is ontstaan doordat het bedrijfsleven de noodklok heeft geluid. Door de krimp kunnen de vmbo-scholen in deze regio met zeer veel moeite hun opleidingen in stand houden, terwijl er een grote behoefte is aan personeel in de techniek en in transport en logistiek. Het centrum is gefinancierd met subsidie van de provincie en met subsidie uit een aantal Regionaal InvesteringsFonds projecten. Alle vmbo-leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen hier vanaf het derde leerjaar techniekonderwijs volgen in de vakmanschapsroute en de technologieroute.

Scalda bezoek Ton Heerts
Ton Heerts en Nies Oostenbrink op werkbezoek bij Scalda Terneuzen

STC Group (locatie Waalhaven): versterken relatie met bedrijfsleven
Tijdens het bezoek aan de nieuwe STC locatie aan de Waalhaven in Rotterdam stond de samenwerking met het bedrijfsleven centraal. Na een rondleiding door het nieuwe gebouw heeft de MRO Raad besproken met o.a. de projectleider Bpv-verbeterplan en twee stagecoördinatoren die naar het bedrijfsleven de rol van relatiemanager vervullen. STC werkt met verschillende bedrijfstakcommissies die fungeren als raad van advies. Per sector is er een raad van advies. De leden zijn regionale bedrijven. Momenteel is er in transport en logistiek meer vraag naar stagiaires, dan dat er leerlingen zijn. Het aandachtspunt hierbij is dat leerlingen voldoende tijd en aandacht in de bedrijven krijgen om het vak te leren. Dit vraag ook een hogere kwaliteit en meer tijd van de praktijkopleiders in de bedrijven.

ROC Arcus College (locatie Techniekcollege Zuid-Limburg, Heerlen): Kruisbestuiving tussen vernieuwingen in het bedrijfsleven en in het onderwijs
Tijdens het bezoek aan Arcus College bij het Techniek College Zuid-Limburg in Heerlen lag de focus op Garage 4.0. "Garage 4,0" is een grensoverschrijdend project tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in Duitsland, België en Nederland. ROC Arcus College is partner in dit project. Garage 4.0 ondersteunt autobedrijven bij de verandering van hun businessmodel. Succesvolle bedrijven houden zich namelijk bezig met nieuwe businessmodellen. Bij het opleiden van jonge mensen wordt het onderwijs uitgedaagd de vernieuwingen zoals digitalisering en nieuwe media, te gebruiken. Docenten doen nieuwe vakkennis op door medewerkers van bedrijven te trainen. Deze kennis dragen zij vervolgens tijdens hun lessen over aan hun leerlingen, die op hun beurt deze kennis weer meenemen naar hun stagebedrijf.

Summa College (locatie Automotive campus Helmond): vakschool Automotive
Het bezoek aan Summa College vond plaats bij het MBO Automotive Center (MAC) op de Automotive Campus in Helmond. Summa Automotive is onder andere penvoerder van het MBO Automotive Center (centrum voor innovatief vakmanschap). Het MAC verzorgt mbo-automotive onderwijs en bedient zowel de auto-industrie als de auto retailers. Het MAC wil zich verder ontwikkelen, de infrastructuur versterken, het netwerk verder uitbreiden en de school waar het theoretisch onderwijs wordt gegeven nog dichter bij de praktijk brengen. Naast de samenwerking met het bedrijfsleven werkt het MAC ook nauw samen met Fontys en de TU Eindhoven. Een voorbeeld hiervan is de opleiding ‘middenkader engineering automotive’: een mbo-opleiding voor de ‘maakindustrie’ in de automotive sector. Zie ook het artikel van Eindhovens Dagblad in de zijbalk.

ROC van Amsterdam – MBO College Westpoort: next level in de samenwerking met het bedrijfsleven
ROC van Amsterdam is in de regio de enige aanbieder voor de techniekopleidingen in het mbo. Tijdens het bezoek op de locatie MBO College Westpoort maakte de MBO Raad kennis met de verschillende samenwerkingsprojecten met het technisch bedrijfsleven: Techniek Talent Centrum Amsterdam, Next Technician (voor impressie van leerbedrijf Porsche Centrum Amsterdam zie filmpje) en VTi. Bij al deze projecten is er een intensieve dialoog met het bedrijfsleven over de invulling van de lesprogramma’s. Daarnaast voerde de MBO Raad een gesprek met docenten over waar zij in de samenwerking met het bedrijfsleven tegen aan lopen.

ROC van Amsterdam – House of Logistics: vernieuwende kijk op het beroepsonderwijs
Dit bezoek vond plaats op de locatie van het MBO College Airport. Het House of logistics is een RIF-project samen met het NOVA College, waarin de partners de logistiek vakman van de toekomst op een vernieuwende manier willen opleiden en de ruimte van het kwalificatiedossier [JvW1] verkennen. Binnen deze samenwerking hebben 15 bedrijven een klas geadopteerd. In een periode van twee jaar zien studenten vier bedrijven. De opleiding is een mix tussen een BOL- en een BBL-opleiding. Studenten zijn zelf verantwoordelijk om hun opleiding vorm te geven onder leiding van zeer betrokken docenten. De verantwoordelijke docent voor deze opleiding komt wekelijks in de bedrijven. De MBO Raad ging in gesprek met studenten, een van hun praktijkopleiders, een docent, de opleidingsmanager, de projectleider en de directeur.  

NOVA College locatie Harlingen: unieke campus voor vmbo en mbo
De locatie Harlingen van het NOVA College is ook onderdeel van de Maritieme Academie Holland: een samenwerkingsverband met drie mbo-scholen, twee vmbo-scholen en een hbo-school. Door deze samenwerking is het mogelijk om onderwijsfaciliteiten te delen, zoals een reddingboot (gefinancierd door de zes scholen) en een binnenvaart simulator (gefinancierd door de zes scholen, bedrijfsleven en de provincie Friesland). Op deze locatie worden vmbo en mbo’ers opgeleid voor de maritieme sector. De trap van de eerste naar de tweede verdieping ‘scheidt’ de twee onderwijssoorten. Maar liefst 96% van de vmbo-leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding in het mbo. Naast de opleidingen in het publieke domein wordt er op deze locatie nascholing voor het private domein verzorgd. De locatie heeft een campus waar vmbo en mbo’ers verblijven tijdens hun opleiding als de reistijd vanaf hun woonplaats te lang is.

Nova College toont Ton Heerts de simulator maritiem
Nova College toont Ton Heerts de simulator maritiem.

Noorderpoort College (locatie Delfzijl): Innoveren door samen te werken in een krimpregio
Op de locatie in Delfzijl biedt Noorderpoort College de opleiding Algemeen Operationeel Technicus en de Zeevaart opleidingen op niveau 3 (Stuurman-werktuigkundige kleine schepen) en niveau 4 (Maritiem officier) aan. Studenten stromen in vanuit een vmbo-profiel PIE of Mobiliteit en Transport. De instroom vanuit het vmbo daalt. Tegelijkertijd is er in deze regio veel behoefte aan goed opgeleide technici. De bedrijven in de regio werken hierbij nauw samen met de scholen. Bij de bedrijven in de regio wil een nieuwe generatie directeuren iets doen met duurzaamheid en nieuwe technologieën. Hierdoor ontstaan innovatieve opleidingsconcepten of keuzedelen in combinatie met de opleiding AOT, zoals watermanagement gecombineerd met energie, opleiding voor windtechnicus (onderhoud van windturbines) en LNG.