Tweede oproep SER aan kabinet binnen half jaar: 'Geef mbo grote rol in leven lang ontwikkelen’

17-11-2017

Het kabinet moet het middelbaar beroepsonderwijs een grote rol laten vervullen bij het leren en ontwikkelen van de beroepsbevolking. Dat zegt de SER in het vanmiddag gepresenteerde advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs; Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs’. Met dit advies roept de SER voor de tweede keer in een half jaar op tot een stevige investering in het mbo. De MBO Raad ziet het advies als een steun in de rug voor het eigen appèl aan het kabinet. Begin deze week riep Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, de overheid nogmaals op om ruimte te geven aan een leven lang ontwikkelen en met het onderwijs, bedrijfsleven, gemeentes en andere partijen te werken aan een nationaal akkoord. “Het is nu of nooit! Vanwege de huidige tekorten en vanwege de kans die we mbo’ers moeten blijven bieden om hun hele loopbaan wendbaar op de arbeidsmarkt te blijven. Het gaat om bijna de helft van onze beroepsbevolking!” Opmerkelijk genoeg vond het eerste advies van de SER (maart 2017) nauwelijks weerklank in het regeerakkoord. Hetzelfde geldt voor het breed gewaardeerde advies ‘Doorleren werkt’ van de Commissie Vraagfinanciering mbo.

Foto: SER.

De Nederlandse beroepsbevolking bestaat voor ruim 40% uit mbo’ers, en voor 28% uit hbo’ers en wo’ers. De laatste groep weet over het algemeen de eigen ontwikkeling tijdens de loopbaan goed gestalte te geven. Voor mbo’ers daarentegen is dat minder ‘gewoon’. Ton Heerts: “Dat heeft een aantal oorzaken. Een belangrijke is dat het hbo en wo volwassenen die willen bij-, om- of herscholen mogelijkheden kunnen bieden om, naast hun baan, een kortdurende opleiding of een module te volgen. In het mbo kan dat helaas niet. Dat betekent dat als je in het mbo als door- of herstarter alleen een volledige opleiding kunt gaan doen. En dat is niet te combineren als je daarnaast ook nog een baan hebt en een gezin hebt te onderhouden.” Heerts juicht dan ook toe dat de SER het kabinet nu adviseert om met spoed de regelgeving aan te passen die een flexibel leer- en ontwikkelaanbod voor werkenden in de weg staat. “Doorpakken is belangrijk nu. Mbo-scholen willen graag responsief zijn, aan volwassenen onderdelen van opleidingen kunnen aanbieden, met bijvoorbeeld certificaten. Dat geeft dan ook ruimte om werkenden en werkzoekenden weerbaarder te maken op een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. En het moet ruimte geven om snel te kunnen bijdragen aan het oplossen van de enorme vraag op de arbeidsmarkt nu. We moeten echt toe naar een leercultuur.”

Versterken van regionale, sectorale en landelijke samenwerking 

De SER onderstreept dat het mbo nu en in de toekomst te maken krijgt met de gevolgen van grote transities onder invloed van technologisering, robotisering, automatisering en verduurzaming. Terugloop in studentenaantallen door demografische krimp en vergrijzing van de docentenpopulatie stellen het mbo de komende jaren eveneens voor uitdagingen. Met het stellen van vijf prioriteiten wil de SER bijdragen aan het aangaan van deze uitdagingen. Naast een leven lang ontwikkelen concentreert de SER zich in het rapport op het duurzaam toerusten voor arbeidsmarkt en samenleving, een daadkrachtige integrale aanpak van kwetsbare jongeren, het versterken van regionale, sectorale en landelijke samenwerking en het stimuleren van scholen om lerende organisaties te worden met ruimte voor professionals. Heerts: “Deze prioriteiten passen bij de doelstellingen die het mbo zelf heeft geformuleerd voor de komende jaren. De adviezen van de SER zullen we meenemen in de verdere uitwerking daarvan, waarbij we nadrukkelijk onze SBB-partners het bedrijfsleven, de werknemersorganisaties en andere partners zoals gemeentes en andere lokale en regionale overheden zullen betrekken. Het mbo is het scharnierpunt in de economie en samenleving en wil graag samenwerken om jongeren, kwetsbare groepen waaronder jongeren en volwassenen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt, werkenden, werkzoekenden en nieuwkomers verder te helpen. Geef dat mbo dan ook het vertrouwen en de rust die het verdient.”

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673