Wetsvoorstel keuzedelen met algemene stemmen aangenomen

17-06-2015

De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd. Dit deed zij met algemene stemmen op 16 juni 2015. De Kamer ging daarbij akkoord met meer keuzevrijheid voor de student en met keuzedelen vanaf 1 augustus 2018 onder de slaag-/zakregeling plaatsen. Tot slot stemde zij in met het voorstel beperkt ruimte te bieden aan scholen om gemotiveerd af te wijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze naar eigen inzicht in te vullen. De Tweede Kamerleden zien in de keuzedelen het antwoord voor de snel ontwikkelende arbeidsmarkt.

Afwijken

Het wetsvoorstel regelt dat een student bij een beroepsopleiding de verplichting heeft keuzedelen te volgen en daarin geëxamineerd te worden. Dit betreft zowel keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificatie waarop de opleiding is gebaseerd, als andere keuzedelen. Dit betekent dat een mbo-school op verzoek van een student bij het aanbod van keuzedelen kan afwijken van de bij ministeriële regeling vastgestelde koppeling aan kwalificaties.

Voorwaarde is dat het gekozen keuzedeel geen overlap heeft met de kwalificatie waarop de student is ingeschreven. Een vereiste is dat de student ook kan kiezen uit keuzedelen die wel zijn gekoppeld aan de kwalificatie. Zowel de gekoppelde als de niet-gekoppelde keuzedelen vermeldt de school in de (bijlage van de) onderwijsovereenkomst.

Verantwoording

Afwijkingen moet de school op grond van de Algemene wet bestuursrecht motiveren. In beginsel moet zij verzoeken van de student toewijzen. Reden voor afwijzing kan zijn dat het keuzedeel niet valt binnen het totale keuzedeelaanbod van de school. Andere mogelijke afwijzingsgronden zijn bijvoorbeeld roostertechnische bezwaren en capaciteitsgebrek.

Het bevoegd gezag legt in het jaarverslag verantwoording af over het gebruik van de bevoegdheid om op verzoek van de student af te wijken. Hierbij komen zaken aan de orde als:

  • wijze van informatievoorziening aan studenten;
  • het aantal toegewezen verzoeken;
  • de keuzedelen waarop deze toegewezen verzoeken betrekking hebben; 
  • het aantal afgewezen verzoeken;
  • de keuzedelen waarop deze afgewezen verzoeken betrekking hebben;
  • de reden van afwijzing. 

Aanvullende voorwaarden bpv

Voor de beroepspraktijkvorming (bpv) komen aanvullende voorwaarden in de wet. Zo geldt dat een student alleen dat een deel dat betrekking heeft op de kwalificatie met een positieve beoordeling moet voltooien. Als een deel van de bpv een of meer keuzedelen betreft, hoeft de student dat deel niet met een positieve beoordeling te voltooien. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de bpv niet uitsluitend betrekking mag hebben op een keuzedeel of keuzedelen.

Tijdpad examinering keuzedelen

Examinering van de keuzedelen is verplicht, maar het behaalde resultaat weegt nog niet mee bij het al dan niet behalen van het diploma. Ook heeft het geen invloed op de slagingspercentages van mbo-scholen en daarmee op de bekostiging. Vanaf 1 augustus 2016 krijgen studenten, docenten en scholen ruimte en tijd om ervaring op te doen met de vormgeving en toetsing van de keuzedelen. Vanaf het studiejaar 2018–2019 gaat het behaalde resultaat voor een keuzedeel meetellen in de slaag-/zakregeling en dus meewegen in het behalen van het mbo-diploma.  

Vervallen vrije ruimte

Met de invoering van dit wetsvoorstel vervalt de vrije ruimte die scholen nu hebben. Hierdoor kunnen opleidingen zich minder van elkaar onderscheiden met een eigen onderwijsleerproces. Scholen kunnen gemotiveerd afwijken van de verplichte keuzeonderdelen en één of meer onderdelen van een beroepsopleiding aanbieden die niet behoren tot de kwalificaties of de keuzedelen. Deze onderdelen moeten:

  • betrekking hebben op persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming;
  • aantoonbaar van voldoende kwaliteit zijn;
  • niet samenvallen met onderdelen van de desbetreffende kwalificatie.

De entreeopleidingen en specialistenopleidingen zijn hiervan uitgezonderd. Bij toepassing legt het bevoegd gezag hierover verantwoording af in het jaarverslag. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen voorschriften worden gegeven over de omvang van deze onderdelen. Hierbij wordt gedacht aan het maximum van 240 uur per opleiding. Nadere uitwerkingen volgen.

Hoe de aanpassingen in het wetsvoorstel vorm krijgen, leest u binnenkort op ihks.nl.

Meer informatie

Servicepunt IHKS

T 0348 - 75 35 99 | info@ihks.nl