Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in de Tweede Kamer

20-01-2016

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Dit wetsvoorstel bevat voor het gehele onderwijs nieuwe wettelijke verplichtingen. De MBO Raad heeft over het wetsvoorstel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

Wijzigingen in de WEB

Het wetsvoorstel regelt voor het mbo:

  • Een adviesrecht voor de deelnemersraad bij benoeming en ontslag van bestuurders;
  • Procesverplichtingen voor colleges van bestuur bij het voorleggen van voorgenomen besluiten voor advies aan de deelnemersraad;
  • Een uitbreiding van de verplichting tot openbare profielen: naast voor de leden van de raad van toezicht nu ook voor de leden van colleges van bestuur;
  • Een verplichting voor de raad van toezicht om ten minste tweemaal per jaar te overleggen met de ondernemingsraad en de deelnemersraad;
  • Een meldingsplicht voor de raad van toezicht aan de Inspectie van het Onderwijs bij risicovolle ontwikkelingen als wanbeheer.

Reactie MBO Raad

De MBO Raad gaat in zijn reactie in op vier onderwerpen:

  • De noodzaak van deze wetgeving: is deze wel nodig?
  • De medezeggenschap: betrek ook de (Wet op) de ondernemingsraden bij dit wetsvoorstel;
  • Het adviesrecht voor de deelnemersraden bij benoeming en ontslag van bestuurders: de MBO Raad vraagt de Tweede Kamer dit adviesrecht niet aan de wet toe te voegen;
  • De meldingsplicht van raden van toezicht aan de inspectie: de MBO Raad doet een beroep op de Tweede Kamer om van de invoering van deze meldingsplicht af te zien.