Publicaties

Alliantie VNG en MBO Raad - Aan de slag

De MBO Raad en VNG gaan gezamenlijk aan de slag om te komen tot een meer duurzame samenwerking en daarmee ook tussen mbo-scholen en gemeenten.

Competentieprofielen voor het management

Het Bestuursakkoord 2011-2015 tussen MBO Raad en OCW benadrukt verbetering van mbo-schooldirectie. MBO Raad ontwikkelde een managementcompetentieprofiel na extern advies ("De teamleider in positie" rapport, Basoski en Koot, aug. 2014) voor leidinggevenden van onderwijsteams in het mbo. Dat vormt de basis voor dit generieke competentieprofiel.

Leidraad aanpak verspreiding ongewenste beelden

In de leidraad ‘Aanpak voor de verspreiding van ongewenste beelden’ staat wat mbo-scholen kunnen doen tegen dit probleem. De publicatie is een initiatief van Kennisnet, in samenwerking met stichting School & Veiligheid en de MBO Raad.

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap

Dit document is een interpretatie van wat de minister van OCW van de mbo-sector verwacht op het gebied van onderwijstijd en onderwijskwaliteit. Het is geen uitputtend overzicht van regels en voorschriften.

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie VP-MZ4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep ZWS is in kaart gebracht of een combi-opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Vanwege wet- en regelgeving is de opleiding mbo-Verpleegkundige het uitgangspunt bij de uitwerking.

Bestuursakkoord OCW - MBO Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef

Beroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst. Minister Van Engelshoven van OCW en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts tekenden op 7 februari 2018 het bestuursakkoord mbo 'Trots, vertrouwen en lef'. Daarnaast heeft de MBO Raad een publieksversie gemaakt in de vorm van een pamflet 'Maak uw gemeente mooier met het mbo'

Pamflet - onderzoek in het mbo

Dit pamflet is bedoeld om gesprekken en discussies op gang te brengen die bijdragen aan het thema onderzoek, waarbij het belang en de eigenheid van de mbo-sector en de individuele scholen voorop staan.

Q&A Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB)

De MBO Raad en OCW hebben een Q&A document opgesteld over de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB).

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie GPM - OA

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier is vanuit diverse regio’s de vraag gesteld om de profielen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) en Onderwijsassistent (OA) samen te voegen, omdat er steeds meer vraag is naar een multi-inzetbare professional die zowel op de kinderopvang, buitenschoolse opvang als op de basisschool taken kan vervullen.

Handreiking Online leeromgeving praktijkbeoordelaars

De MBO Raad heeft haar online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars uitgebreid voor de bedrijfstakgroepen Techniek en Gebouwde Omgeving en Zakelijke Dienstverlening. Deze omgeving is voor praktijkbeoordeelaars die examens afnemen en beoordelen.