Nieuws

René Cuperus: ‘Organiseer samenleving rondom het mbo’

De traditionele links-rechtstegenstelling in Nederland verschuift snel naar een nieuwe scheidslijn tussen 'de Randstad' en 'de regio', met een groeiende opleidingskloof. René Cuperus ziet het mbo als een emancipatiemotor die als regionaal centrum afhakers en aanhakers nader tot elkaar kan brengen. De 'Atlas van Afgehaakt Nederland' toont de kortsluiting tussen 'Bestuurlijk Nederland' en 'de regio', wat leidt tot de opkomst van de BBB-partij. Nederland is steeds meer een diplomademocratie geworden, waarbij mensen buiten de Randstad zich niet vertegenwoordigd voelen. De opleidingskloof speelt hierin een grote rol.

MBO Raad wil structurele financiering en wettelijke taak inburgering

MBO Raad dringt aan op structurele investering in onderwijsroute voor inburgeraars om hun potentieel te benutten en uitval te voorkomen. Deadline na 2025 bedreigt aanbod onderwijsroute. Oproep voor actie voor commissiedebat op 13 april.

Vraag extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

De onderwijsraden vragen dringend extra geld voor arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel vanwege het lerarentekort en hoge inflatie. Noodzaak voor goed en concurrerend pakket in cao-onderhandelingen voor behoud en aantrekken van personeel. Brief is gestuurd naar kabinet.

Groei opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School

Toenemende aandacht voor gezonde leefstijl bij jongeren leidt tot groei van de opleiding 'Specialist Sportieve en Gezonde School' (SSGS) in het mbo. Docent René Broek, een fervent voorstander van studentenbeweging, vertelt over zijn betrokkenheid bij gezondheid en vitaliteit.

Aanpak vsv blijft cruciaal: opleiding afronden belangrijk

In het studiejaar 2021-2022 verlieten ongeveer 30.000 mbo-studenten het onderwijs zonder diploma, 5000 meer dan het jaar ervoor volgens het ministerie van OCW. MBO Raad voorzitter Adnan Tekin noemt dit zorgelijk, omdat het jongeren kwetsbaar maakt op de arbeidsmarkt en hun persoonlijke groei belemmert.

Vijf vragen over … het Stagepact mbo

Stagepact mbo zorgt voor veilige, waardevolle en positieve leerervaringen voor studenten door praktijkleren te bevorderen.

Skills The Finals: ‘Dit evenement is echt één groot mbo-feest!’

Skills Finals is een groot mbo-evenement waar studenten hun vaardigheden tonen. Voorzitter Adnan Tekin prijst het als één groot feest.

Samenwerkingsagenda MBO Raad, SBB en UWV

De samenwerkingsagenda tussen MBO Raad, SBB en UWV is bekrachtigd. Het benadrukt hun gezamenlijke inzet voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Interview Zihni Özdil

In het interview met Zihni Özdil pleit hij voor het herwaarderen van het beroepsonderwijs en het terugbrengen naar de eerste plaats.

'Zet het mbo achter het stuur'

MBO en ProRail werken samen om tekorten in rail-infrastructuur opleidingen aan te pakken. Doel: meer geschoolde arbeidskrachten voor de sector.